Your search returned 5 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมาย และการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) ; สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 8, วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จ. นครพนม / ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา | นิพนธ์ พัวพงศกร.

Call number: 338.9593 ส181บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. Description: 78 หน้า : แผนที่.Other title: การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อบ้านกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม). | สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 8, วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จ. นครพนม..Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ส181บ] (1).

2. รายงานเรื่อง การเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / ผู้วิจัย, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ไพบูลย์ จุใจล้ำ.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | ไพบูลย์ จุใจล้ำ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 332.673593 ม556ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. Description: 23, 172 หน้า.Other title: การเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673593 ม556ร] (2).

3. การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนม และความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS) / ดำรง ลีลานุรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ดำรง ลีลานุรักษ์.

Call number: 338.19 ก523 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2551 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19 ก523] (1).

4. ทุนนิยมชายแดน : นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

by ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

Call number: 338.109594 ป618ท (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 Description: ก-ฉ, 195 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.109594 ป618ท] (2).

5. แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชาและ สปป. ลาว (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Call number: 338.45670959 น927 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558. Description: 40, 318 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.45670959 น927] (1).