Your search returned 5 results from 147798 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย

by การสัมมนาเรื่อง กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา ( 2534 : เชียงราย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เชียงราย | สภากาชาดไทย. โครงการโรคเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ก] (1).

2. รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก / สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย

by สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย.

Call number: 616.9792 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส293ร] (1).

3. รายงานการศึกษาสภาพปัญหาที่สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในหมู่บ้านชาวเขาพื้นที่เขตฯ น้ำลาง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สารภี ศิลา

by สารภี ศิลา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยชาวเขา. ฝ่ายบริการและเผยแพร่.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: ก-ค, 47 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

4. รายงานวิจัยวัฒนธรรมกับพฤติกรรมทางเพศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชนชาวเขาเผ่าถิ่นและเผ้าขมุ / นิพัทธเวช สืบแสง

by นิพัทธเวช สืบแสง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยชาวเขา. ฝ่ายบริการและเผยแพร่.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์ของชาวเขา โดยการใช้สื่อโสตภาษาชาวเขา = Knowlage, attitude and practices of hilltribes relating to AIDS precautions through audio-cassette / หัวหน้าโครงการวิจัย, ไพบูลย์ สุทธสุภา ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, สนิท วงศ์ประเสริฐ.

by ไพบูลย์ สุทธสุภา | สนิท วงศ์ประเสริฐ.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541. Description: ก-ฉ, 77 หน้า.Availability: Items available for reference: (3), (2).