Your search returned 30 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย

by การสัมมนาเรื่อง กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา ( 2534 : เชียงราย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เชียงราย | สภากาชาดไทย. โครงการโรคเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ก] (1).

2. แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539) / สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Call number: 614.5993 ส691ผ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2535?] Description: ก-ข, 40 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 614.5993 ส691ผ] (2).

3. โรคเอดส์ : สาระสังเขป = Aids : abstracts / รวบรวมโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.

Call number: 016.6169792 ร924 (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนัก, 2535 Description: ก-ค, 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.6169792 ร924] (5).

4. รวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ พ.ศ. 2531-2537 / กองโรคเอดส์

by กองโรคเอดส์.

Call number: 016.6169792 ก351ร (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539 Description: 323 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.6169792 ก351ร] (1).

5. บรรณานุกรมรายงานการวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย = Bibliography of aids research in Thailand / คณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์.

Call number: 016.362 ท119บ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2538 Description: 427 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.362 ท119บ] (2).

6. ดัชนีตัวชี้วัดโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร

by มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | องค์การแคร์นานาชาติแห่งประเทศไทย | โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร.

Call number: 362.1969792 ม246ด (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2540- Description: ก-ค, 37 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ม246ด] (1), [Call number: 362.1969792 ม246ด] (1).

7. แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 5 ปี ปี 2540-2544 จังหวัดเชียงใหม่

Call number: 362.1969792 ผ932 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2540?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ผ932] (1).

8. การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม / ภัสสร ลิมานนท์, มยุรี นกยูงทอง

by ภัสสร ลิมานนท์ | มยุรี นกยูงทอง.

Call number: 362.1969792 ภ389ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 Description: 56 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ภ389ก] (2).

9. โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี / ภัสสร ลิมานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ภัสสร ลิมานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 306.742 ค972 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 Description: 230 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.742 ค972] (1).

10. เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดส์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 016.36229 ก169อ 2542 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2542 Description: 188 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.36229 ก169อ 2542] (2).

11. รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก / สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย

by สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย.

Call number: 616.9792 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส293ร] (1).

12. สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ แผนงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ... / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Call number: 362.1969792 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ส691ส] (3).

13. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ ... / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.

Call number: 616.9792 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส691ส] (6).

14. สรุปรายงานการสัมมนาเรื่องเอดส์กับแม่ญิงในภาคเหนือ (หรือป้อจายยะเมิน) : สถานการณ์แนวทางการแก้ปัญหา และการวางแผนงานสำหรับชุมชน, วันที่ 1-3 มีนาคม 2538 ณ สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ สันติธรรม เชียงใหม่ / จัดโดย หน่วยงาน 30 องค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ในภาคเหนือ

by การสัมมนาเรื่องเอดส์กับแม่ญิงในภาคเหนือ (หรือป้อจายจะเมิน) : สถานการณ์แนวทางการแก้ปัญหา และการวางแผนงานสำหรับชุมชน (2538 : เชียงใหม) | หน่วยงาน 30 องค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ในภาคเหนือ.

Call number: 362.1969792 ก525ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: ก-ฑ, 132 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ส] (1).

15. การแสดงศิลปกรรมต้านภัยเอดส์ = L' Art contre le sida

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: 758.9616979 ก528 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538 Description: 72 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 758.9616979 ก528] (1).

16. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 / จัดทำโดย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

by คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองโรคเอดส์.

Call number: 614.599392 ค124ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2544 Description: 50 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 614.599392 ค124ผ] (1).

17. ทัศนะของคริสตชนที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ / โดย ชัยเชียร สมพรโชคชัย

by ชัยเชียร สมพรโชคชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี.

Call number: 261.8321 ช382ท 2542 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: [2542?] Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8321 ช382ท 2542] (1). Items available for reference: [Call number: 261.8321 ช382ท 2542] (1).

18. สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2546 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี / สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค,2546

by การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ (ครั้งที่ 9 : 2546 : นนทบุรี) | กรมควบคุมโรค. สำนักโรงเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

Call number: 616.9792 ก525ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546 Description: 408, 8, 8, 8 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ก525ส] (2).

19. สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Statistical analysis of attitude towards patients with HIV infection of medical staffs at faculty of medicine Chiang Mai University / มนฤดี ม่วงรุ่ง

by มนฤดี ม่วงรุ่ง.

Call number: 616.9792 ม158ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Description: ก-ฌ, 144 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ม158ส] (1).

20. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่งของภาคเหนือตอนบน = Community participation in AIDS prevention and control : comparative case study of three communities in the Upper Northern Thailand / กัลญรัตน์ อินตายวง.

by กัลญรัตน์ อินตายวง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 616.9792 ก396ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 Description: ก-น, 454 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ก396ก] (1).