Your search returned 16 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย

by การสัมมนาเรื่อง กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา ( 2534 : เชียงราย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เชียงราย | สภากาชาดไทย. โครงการโรคเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ก] (1).

2. ดัชนีตัวชี้วัดโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร

by มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | องค์การแคร์นานาชาติแห่งประเทศไทย | โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครบวงจร.

Call number: 362.1969792 ม246ด (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2540- Description: ก-ค, 37 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ม246ด] (1), [Call number: 362.1969792 ม246ด] (1).

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 5 ปี ปี 2540-2544 จังหวัดเชียงใหม่

Call number: 362.1969792 ผ932 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2540?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ผ932] (1).

4. การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม / ภัสสร ลิมานนท์, มยุรี นกยูงทอง

by ภัสสร ลิมานนท์ | มยุรี นกยูงทอง.

Call number: 362.1969792 ภ389ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 Description: 56 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ภ389ก] (2).

5. โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี / ภัสสร ลิมานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ภัสสร ลิมานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 306.742 ค972 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 Description: 230 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.742 ค972] (1).

6. รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก / สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย

by สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย.

Call number: 616.9792 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส293ร] (1).

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ แผนงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ... / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Call number: 362.1969792 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ส691ส] (3).

8. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ ... / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.

Call number: 616.9792 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส691ส] (6).

9. สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2546 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี / สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค,2546

by การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ (ครั้งที่ 9 : 2546 : นนทบุรี) | กรมควบคุมโรค. สำนักโรงเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

Call number: 616.9792 ก525ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546 Description: 408, 8, 8, 8 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ก525ส] (2).

10. เครือข่ายสังคมและเพศสัมพันธ์กลุ่มชายชอบชาย / คณะผู้วิจัย, วิภา ด่านธำรงกุล ... [และคนอื่น ๆ]

by วิภา ด่านธำรงกูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์. ฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติด.

Call number: 306.7662 ค752 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติด, 2547 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.7662 ค752] (2).

11. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 616.9792 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2547-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส691ส] (9).

12. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการตีตรา การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

Call number: 306.7662 ส759ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2554. Description: 79 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.7662 ส759ร] (1).

13. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิ์ในผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด และข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

Call number: 362.293 ส759ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2554. Description: 79 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.293 ส759ร] (1).

14. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิ์ในแรงงานข้ามชาติ และข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

Call number: 331.12791 ส759ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2554. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.12791 ส759ร] (1).

15. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิ์ในพนักงานบริการหญิง และข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

Call number: 306.742 ส759ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2554. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.742 ส759ร] (1).

16. รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ประจำปี ... / มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

by มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.

Call number: 616.9792 ม686ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ม686ร] (4).