Your search returned 6 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. ขุมปัญญาทางพยาบาลศาสตร์ = Wisdom in nursing science / พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์.

by พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์.

Call number: WY105 พ474ข 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [ม.ป.ท.] : พระราม 4 ปริ้นติ้ง, 2546 Description: 421 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 พ474ข 2546] (5).

2. การบริหารการพยาบาล / เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาบริหารการพยาบาล.

Call number: WY105 ก459 2542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. Description: 279 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก459 2542] (1).

3. ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Call number: WY105 บ418ภ 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 505 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 บ418ภ 2550] (5).

4. การบริหารการพยาบาล / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

by วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Call number: WY105 ก459 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2551 Description: 327 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก459 2551] (5).

5. สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล = Towards a new paradigm of nurse executives / สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, บรรณาธิการ.

by สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล | บุญทิพย์ สิริธรังศรี.

Call number: WY105 ส886 2558 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ส886 2558] (3).

6. สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล / อารี ชีวเกษมสุข.

by อารี ชีวเกษมสุข.

Call number: WY105 อ658ส 2559 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 2559. Description: 189 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 อ658ส 2559] (2).