Refine your search

Your search returned 4778 results from 146673 records. Subscribe to this search

|
1. คำอธิบายกฎหมายที่ดิน : ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 2532 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน / โดย ภาสกร ชุณหอุไร.

by ภาสกร ชุณหอุไร.

Call number: 346.043 ภ493ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532. Description: 33, 894 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ภ493ค] (9).

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิธีการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.04 ส722 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ส722] (3).

3. บริษัทต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนอย่างไร? พร้อมทั้งแนวทางการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทต่างประเทศในไทย / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 บ226 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 บ226] (3).

4. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.043 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.043 ป352] (1).

5. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยอากรแสตมป์ / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.057 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : ธรรมนิติ, 2533 Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.057 ป352] (6).

6. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ค่าจ้างเงินเดือน ค่าจ้างทำของ, ค่าเช่า ค่าโฆษณา, ค่าสิทธิ, หนังสือรับรองและบัญชีพิเศษฯ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ป525 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 263 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ป525] (4).

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 181 การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมหลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (1).

8. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (3).

9. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ = Environmental act / กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 344.046 ส691พ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523 Description: 14, 12 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.046 ส691พ] (1).

10. คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย อักขราทร จุฬารัตน และ Jur

by อักขราทร จุฬารัตน | เจอร์.

Call number: 346.013 อ464ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , [2535?] Description: 114 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 อ464ค] (8).

11. การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บี.โอ.ไอ [ภาคปฏิบัติ] / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 346.063 ก446 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ก446] (5).

12. สาระสำคัญและบทวิเคราะห์พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / นิคม จันทรวิทุร, บรรณาธิการ

by นิคม จันทรวิทุร.

Call number: 344.018 ส677 Material type: book BookEdition: รวมเล่มพิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท, 2534 Description: 95, 27 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.018 ส677] (2).

13. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน.

Call number: 346.029 ก134ป 2523 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523. Description: ก-ช, 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน.

Call number: 344.01891 ก134ป 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532. Description: ก-จ, 72 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01891 ก134ป 2532] (5).

15. หนทางสู่ความสำเร็จของนักกฎหมาย / สัญญา ธรรมศักดิ์

by สัญญา ธรรมศักดิ์.

Call number: 174.3 ส556ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.3 ส556ห] (4).

16. กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรทราบ / โดย ประภาศน์ อวยชัย

by ประภาศน์ อวยชัย.

Call number: 349.593 ป343ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, 2533 Description: 3 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ป343ก] (8).

17. กฎหมายควบคุมกิจการก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว / รวบรวม เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 343.0852 ก116 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2532 Description: ก-ง, 252 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0852 ก116] (6).

18. กฎหมายควบคุมควันดำและเสียงดัง พิมพ์ พ.ศ. 2533 / รวบรวม เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 344.0463 ก116 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2533 Description: ก-ข, 81 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0463 ก116] (6).

19. ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ... / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ

by พิชัย นิลทองคำ.

Call number: 345 ป352 2535 Material type: book BookEdition: ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายPublisher: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2535 Description: 342 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ป352 2535] (4).

20. ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา / ปริญญา จิตรการนทีกิจ

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

Call number: 345 ป458ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : นิติธรรม, 2534 Description: 82 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ป458ค] (9).