ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1055 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย อักขราทร จุฬารัตน และ Jur

โดย อักขราทร จุฬารัตน | เจอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 อ464ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 อ464ค] (8).

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก134ป 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01891 ก134ป 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01891 ก134ป 2532] (5).

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิดและจัดการงานนอกสั่ง / ประจักษ์ พุทธิสมบัติ

โดย ประจักษ์ พุทธิสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ป223ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ป223ป] (5).

5. 108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 368 ช882ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368 ช882ร] (5).

6. สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง.

โดย ตราสามดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0163 ต169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0163 ต169ส] (2).

7. หลักการตีความสัญญา / สนิท สนั่นศิลป์

โดย สนิท สนั่นศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส214ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02 ส214ห] (3).

8. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า / โดย กุศล บุญยืน

โดย กุศล บุญยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก729ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก729ค 2534] (7).

9. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน / จิตติ ติงศภัทิย์

โดย จิตติ ติงศภัทิย์ | เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 จ419ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 จ419ก 2533] (18).

10. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ก 2535] (3).

11. กฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : เช็ค 34 : พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 / พลประสทธิ์ ฤทธิ์รักษา

โดย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 พ441ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 พ441ก] (1).

12. คู่มือศึกษากฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / นิคม ทั่งสุวรรณ

โดย นิคม ทั่งสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.072 น553ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.072 น553ค] (1).

13. กฎหมายครอบครัว : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 / ประดิษฐ์ เอกมณี

โดย ประดิษฐ์ เอกมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ป267ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ป267ก] (2).

14. พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.066 พ371] (4).

15. กฎหมายว่าด้วยการละเมิด อาวุธปืน บัตรประชาชน พรบ. โรงงาน / จัดทำโดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์

โดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ม686ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ม686ก] (3).

16. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย โสภณ รัตนากร.

โดย โสภณ รัตนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส979ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส979ค 2534] (5).

17. คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์

โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02076 ก563ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02076 ก563ค 2535] (18).

18. การกู้ยืมเงิน การเช่าทรัพย์ การขายฝาก การจำนอง การจำนำ การค้ำประกัน / จัดทำโดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์

โดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ม686ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ม686ก] (5).

19. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (1).

20. คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ภ373ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ภ373ค] (3).