Refine your search

Your search returned 375 results from 146684 records. Subscribe to this search

|
1. รวมบทกลอน"ดอกไม้ไฟ" / อัคนี หฤทัย, เขียน ;

by อัคนี หฤทัย | สมภพ โรจนพันธ์.

Call number: 895.911 อ469ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : มัณฑนาสถาปัตย์, 2533 Description: 301 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 อ469ร] (1).

2. บางกอกแก้วกำศรวลหรือนิราศนครศรีธรรมราช / อังคาร กัลยาณพงศ์ ;

by อังคาร กัลยาณพงศ์ | เชน นคร.

Call number: 895.911 อ112บ 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2534 Description: 382 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 อ112บ 2534] (1).

3. สวนหลวงทิพย์กวี / บรรณาธิการ, คณิตา เลขะกุล

by คณิตา เลขะกุล.

Call number: 895.911 ส387 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2533 Description: 160 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 895.911 ส387] (3).

4. รำฤกถึงนายผี = / จากป้าลม

by ป้าลม.

Call number: 895.911 ป561ร 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ทะเลหญ้า, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป561ร 2533] (2).

5. บทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว 200 บท : สำหรับการแสดงละครพระราชนิพนธ์

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

Call number: 895.911 ม113บ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์และหอวชิราวุธานุสรณ์, 2533 Description: ประมาณ 200 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม113บ] (2).

6. ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

by ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.

Call number: 895.911 ฐ141ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534 Description: 403 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ฐ141ศ] (4).

7. การตีความความเป็นจริงในกวีนิพนธ์และจิตรกรรม เซอร์เรียลิสต์ในฝรั่งเศส ค.ศ. 1919-1969 = The interpretation of reality in Surrealist poetry and painting in France (1919-1969) / สดชื่น ชัยประสาธน์.

by สดชื่น ชัยประสาธน์.

Call number: 840.9 ส157ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532 Description: 147 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 840.9 ส157ก] (2).

8. ตรึงไว้ในดวงจิต : บทกวีสร้างสรรค์สังคม. เล่ม 6 / สีแพร โกไสยเศรษฐ์, ผู้ประพันธ์

by สีแพร โกไสยเศรษฐ์.

Call number: 895.911 ส733ต Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ดวงกมล สยามสแควร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2534 Description: 278 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส733ต] (2).

9. กวีนิพนธ์ไทย 1 / สุภาพร มากแจ้ง

by สุภาพร มากแจ้ง.

Call number: 895.911 ส838ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?] Description: 347 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส838ก] (2).

10. กวีนิพนธ์ไทย / สุภาพร มากแจ้ง

by สุภาพร มากแจ้ง.

Call number: 808.1 ส838ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 ส838ก] (2).

11. เขียนแผ่นดิน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Call number: 895.911 น836ข (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน), 2536 Description: 475 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 895.911 น836ข] (1).

12. มุมมอง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ประพันธ์ ; จำนงค์ ศรีนวล, ภาพ

by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | จำนงค์ ศรีนวล.

Call number: 895.911 น836ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิตยสาร สารคดี, 2535 Description: 108 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ม] (1).

13. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

by ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

Call number: 398.2 พ976อ Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527. Description: 279 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

14. ร้อยกรองสมัยใหม่ / ชวน เพชรแก้ว

by ชวน เพชรแก้ว.

Call number: 808.1 ช266ร 2523 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523 Description: 98 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 ช266ร 2523] (1).

15. พญาโศก กวีนิพนธ์ / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร

by ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

Call number: 808.1 พ976พ Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 25-?] Description: ประมาณ หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 พ976พ] (2).

16. ลาวครวญ กวีนิพนธ์ / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร

by ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

Call number: 808.1 พ976ล Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 25-?] Description: ประมาณ หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 พ976ล] (2).

17. เงาพระจันทร์ในคมกระบี่ : บทกวีของจอมยุทธ / โชติช่วง นาดอน, ผู้แปล

by โชติช่วง นาดอน.

Call number: 808.8 ง829 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมิต, 2529 Description: 87 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.8 ง829] (1).

18. คนหลายโศลก / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

Call number: 808.81 ค521ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สยามรัฐ, [2531?] Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 ค521ค] (3).

19. โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา / จิตร ภูมิศักดิ์

by จิตร ภูมิศักดิ์.

Call number: 808.81 จ433ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ชาวอักษร, 2529 Description: 31 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 จ433ค] (1).

20. ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

by ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.

Call number: 808.81 ฐ141ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2522 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 ฐ141ศ] (1).