Refine your search

Your search returned 249 results from 147561 records. Subscribe to this search

|
1. การปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วุฒิชัย มูลศิลป์

by วุฒิชัย มูลศิลป์.

Call number: 379.593 ว865ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529 Description: 141 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 ว865ก] (2).

2. โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห์ / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ.

Call number: 370.9593 ว541ฉ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Description: ก-จ, 171 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ว541ฉ] (3).

3. ปฏิรูปการศึกษาไทย (การยกเครื่องทางปัญญา) / โดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี.

Call number: 370.9593 ป384ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2539. Description: 46 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ป384ป] (2).

4. ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21 : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 370.9593 ก768ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [2539?] Description: 222 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ก768ศ] (3).

5. การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม : รายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา / คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ค122ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2518. Description: 360 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ค122ก] (2).

6. เอกสารประกอบการสัมมนา ยกเครื่องเมืองไทย จินตนาการสู่ปี 2000, 26-28 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

by การสัมมนาเรื่อง ยกเครื่องเมืองไทย จินตนาการสู่ปี 2000 (2539 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 303.4 ก525อ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2540?] Description: 736 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ก525อ] (1).

7. ปฏิรูปการศึกษา : การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ... [ และคนอื่นๆ]

by พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

Call number: 370.9593 ป138 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2539 Description: 221 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ป138] (2).

8. ทิศทางนโยบาย จุดเน้น การปฏิรูปการศึกษา 2540 และความเคลื่อนไหว หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หนังสือเวียนใหม่

by ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย.

Call number: 370.9593 ท512 Material type: book BookPublisher: อุทัยธานี : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย, 2540 Description: 260 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ท512] (2).

9. แด่คุณครู กัลยาณมิตรของสังคม / โดย ประเวศ วะสี

by ประเวศ วะสี.

Call number: 370.9593 ป384ด 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2538 Description: 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ป384ด 2538] (2).

10. จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์

by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Call number: 370.9593 พ975จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 279 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 พ975จ] (1).

11. รายงานกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก / โดย พรชุลี อาชวอำรุง

by พรชุลี อาชวอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378 พ235ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540 Description: 124 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378 พ235ร] (2).

12. การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่ / วุฒิชัย มูลศิลป์

by วุฒิชัย มูลศิลป์.

Call number: 959.3035 ว865ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534 Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ว865ก] (9).

13. การเรียนรู้ : ขุมทรัพย์ในตน = Learning : The treasure within / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370 ก499 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540 Description: 346 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370 ก499] (4).

14. แนวคิดและทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?-] Description: 114 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส691น] (2).

15. โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ.

Call number: 370.9593 ว541ฉ 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ว541ฉ 2542] (2).

16. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กาญจนา คุณารักษ์, ประกอบ คุณารักษ์

by กาญจนา คุณารักษ์ | ประกอบ คุณารักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.94 ก425ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540 Description: 20, 209 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 370.94 ก425ร] (1).

17. ความฝันของแผ่นดิน / โดย คณะศึกษา "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์" ; ผู้เรียบเรียง, อมรวิชช์ นาคทรรพ

by อมรวิชช์ นาครทรรพ | คณะศึกษาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์.

Call number: 371.2 ค181 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศึกษา, 2539 Description: 239 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2 ค181] (2).

18. กระแสการปฏิรูปการศึกษาโลก / กลุ่มงานการบริการข้อมูลอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กลุ่มงานการบริการข้อมูลอินเตอร์เน็ต.

Call number: 379 ส691ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2542 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379 ส691ก] (7). Items available for reference: [Call number: 379 ส691ก] (1).

19. แง่คิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา / โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

by พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

Call number: 379 พ335ง Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379 พ335ง] (1).

20. การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี / ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน.

Call number: 370.1523 ส691ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541 Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1523 ส691ก] (1).