ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 177 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ = / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย สุขภาพใจ, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ก] (4).

2. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

โดย ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ล118ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2532] (2).

3. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น = / วัฒนา พุทธางกูรานนท์

โดย วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว398ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว398ก 2531] (3).

4. การผลิตและการใช้สื่อด้านการประชาสัมพันธ์ = Production and application of mass media in public relation / อนันต์ธนา อังกินันทน์

โดย อนันต์ธนา อังกินันทน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 อ171ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 อ171ก 2532] (1).

5. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย] (2).

6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ / โดย อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 อ821ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 อ821ค] (2).

7. เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ = / นงลักษณ์ สินสืบผล

โดย นงลักษณ์ สินสืบผล | วิทยาลัยครูธนบุรี. โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 659 น149อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659 น149อ] (3).

8. คู่มือพีอาร์. เล่ม 2, การประชาสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (3).

9. ประชาสัมพันธ์มันจริง ๆ = / โรเบิร์ต เจ. วู้ด, แมกซ์ กันเธอร์, เขียน ;

โดย วู้ด, โรเบิร์ต เจ | กันเธอร์, แมกซ์ | ธนิต ธรรมสุคติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว888ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว888ป] (2).

10. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

โดย ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ล118ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2535] (9).

11. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ = Public relations technics / วิจิตร อาวะกุล

โดย วิจิตร อาวะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว522ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว522ท] (1).

12. สื่อสาร--การประชาสัมพันธ์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง

โดย ดวงพร คำนูณวัฒน์ | วาสนา จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ด211ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ด211ส] (2).

13. ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล / โดย ชัยนันท์ นันทพันธ์

โดย ชัยนันท์ นันทพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ช387ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ช387ป] (3).

14. การประชาสัมพันธ์ / ยุพา สุภากุล

โดย ยุพา สุภากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ย412ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ย412ก] (3).

15. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร

โดย พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2072 พ239ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2072 พ239ก 2536] (2).

16. การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ = / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส747ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส747ก 2532] (5).

17. การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ = / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส747ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส747ก 2534] (5).

18. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ = / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ม246ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ม246ก 2534] (15).

19. การผลิตงานประชาสัมพันธ์ = / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยาสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ม246ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ม246ก 2535] (9).

20. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย 2536] (5).