Refine your search

Your search returned 6 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษากรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ไห้เปิดเผย = Data protection law : study of sensitive personal data / เจษฎา ชมภูจันทร์.

by เจษฎา ชมภูจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 341.4838 จ755ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2556. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Description: ก-ซ, 130 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.4838 จ755ก] (3). Items available for reference: [Call number: 341.4838 จ755ก] (2).

2. ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

by นคร เสรีรักษ์.

Call number: 341.4838 น114ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2557. Description: 438 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.4838 น114ค] (3).

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

by นคร เสรีรักษ์.

Call number: 342.0858 น114ก Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : ฟ้าฮ่าม, 2558. Description: 61 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0858 น114ก] (2).

4. คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 005.8 ค695 2558 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ., 2558. Description: 208 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.8 ค695 2558] (5).

5. มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล = Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers / คณะผู้วิจัย, ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช และ กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

by ธนาชัย สุนทรอนันตชัย | ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช | กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

Call number: 352.38 ธ243ม (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561. Description: 368 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.38 ธ243ม] (2).

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Personal data protection : Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Call number: 342.0858 ส832ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563. Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0858 ส832ก] (2).