Refine your search

Your search returned 309 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. ทศวรรษ--องค์การพัฒนาเอกชน / เสนีย์วรรณ เสนียุทธ์, สัมภาษณ์-ถอดความ ; ไพศาล สังโวลี, บรรณาธิการ

by เสนีย์วรรณ เสนียุทธ์ | ไพศาล สังโวลี.

Call number: 307.1406 ท239 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2534 Description: 160 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1406 ท239] (3).

2. รวมบทความทางวิชาการ วิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ = Analysis of the Chiang Mai planning project / รวบรวมโดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 307.1216 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ศึกษาปัญหาเมือง, [2535?]. Description: ก-ง, 113 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1216 ร156] (6).

3. คนกับควายทำนาประสาชีวิต / เรียบเรียงโดย วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต.

by วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต | สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.

Call number: 307.72 ว435ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2535. Description: 202 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ว435ค] (1).

4. คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฉบับปรับปรุง) / ผาสุก มุทธเมธา

by ผาสุก มุทธเมธา.

Call number: 398 ผ381ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?] Description: 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398 ผ381ค] (5).

5. คู่มือการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน : การพัฒนาหมู่บ้านโดยพลังประชาชน / โดย อรพินท์ สพโชคชัย

by อรพินท์ สพโชคชัย.

Call number: 307.72 อ335ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537 Description: 20, 89 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 อ335ค] (2).

6. เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท / ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย

by ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย.

Call number: 631 ศ813ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2524 Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631 ศ813ท] (1).

7. รายงานวิจัย บทบาทของบุคคลชั้นนำต่อการพัฒนาเมืองในภาคเหนือ / คณะทำงานวิจัย กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

by กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. คณะทำงานวิจัย.

Call number: 305.52 ก318ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2530 Description: 254 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.52 ก318ร] (4).

8. ผลกระทบของโครงการพัฒนาที่สูงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย / อรัญ สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ]

by อรัญ สุวรรณบุบผา.

Call number: 307 ผ191 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521 Description: ก-ฉ, 284 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ผ191] (1).

9. ชุมชนเซ่งกี่ : วิถีชีวิตและกระบวนการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง = Sengki slum : way of life and development process towards self-reliance / อรทัย อาจอ่ำ

by อรทัย อาจอ่ำ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 307.1 อ324ช (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 Description: 82 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1 อ324ช] (2).

10. ผลกระทบของพัฒนาการกับปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตยานนาวาและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา / ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ

by ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์.

Call number: 307.3 ค445ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2526 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ค445ผ] (1).

11. การปรับปรุงชุมชนซอยเซ่งกี่ โดยวิธี Land-Sharing / โดย เยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ ... [และคนอื่นๆ]

by เยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ | ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์.

Call number: 307.3 ก491 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ, 2527 Description: 141 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ก491] (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง "การดำรงอยู่ของชุมชน : กระบวนการต่อสู้และการพัฒนา" กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเขตจอมทอง ศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ / สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา และองค์กรเซเบโม (CEBEMO) ประเทศเนเธอร์แลนด์

by สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา | องค์กรเซเบโม (เนเธอร์แลนด์).

Call number: 307.72 ส226ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2533 Description: 373 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ส226ร] (3).

13. การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง ...[และคนอื่นๆ]

by สุภาพรรณ ณ บางช้าง.

Call number: 307.72 ก491 2529 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: 216 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก491 2529] (2).

14. รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ อัษฎางค์ โปราณานนท์

by สุรีย์ บุญญานุพงศ์ | อัษฎางค์ โปราณานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 307.74 ส867ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 Description: 74 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.74 ส867ร] (2).

15. พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกกับพัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคและการพัฒนาการแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย / โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์ และ สุธี ประศาสนเศรษฐ

by กฤช เพิ่มทันจิตต์ | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Call number: 307.76 ก271พ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530 Description: 133 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ก271พ] (4).

16. 100 วันรอบโลก / จินต์ รักการดี

by จินต์ รักการดี | คณะกรรมการประสานงานและวางแผนปฏิบัติงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.

Call number: 910.09 จ477ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานและวางแผนปฏิบัติงานเร่งรัดพัฒนาชนบท, 2508 Description: 423 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.09 จ477ร] (1).

17. ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชน ข้าราชการ และผู้นำรัฐบาล / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: 307 ว689ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530. Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว689ป] (1).

18. การพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล.

by วิรัช เตียงหงษากุล.

Call number: 307 ว851ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528. Description: 209 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว851ก] (1).

19. การศึกษาตนเองของชุมชน / แปลโดย ศิลป์ชัย วิจิตรัตน์ และ พนมวรรณ อยู่ดี

by ศิลป์ชัย วิจิตรัตน์ | พนมวรรณ อยู่ดี.

Call number: 307 ก522 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่, 2519 Description: 117 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ก522] (1).

20. หลักการพัฒนาชุมชน / สุเทพ เชาวลิต.

by สุเทพ เชาวลิต.

Call number: 307 ส781ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524. Description: 234 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ส781ห] (7).