Refine your search

Your search returned 101 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิจัยเรื่องบทบาทและหน้าที่ขององค์กรประชาชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน / โดย จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์

by จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์.

Call number: 333.72 จ225ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: ก-ณ, 102 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 จ225ร] (1).

2. การเมืองภาคประชาชน : แนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทย = Chartpattana party Thai -- people / บรรณาธิการ, สามชาย ศรีสันต์

by สามชาย ศรีสันต์ | ศูนย์ข้อมูลและวิชาการพรรคชาติพัฒนา.

Call number: 323.042 ก498 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลและวิชการพรรคชาติพัฒนา, 2545 Description: 223 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.042 ก498] (2).

3. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = A relationship between community and its utilizaytion of natural resources and environment in the upper watershed of Ping River : a case study of Amphoe Mae Taeng, Changwat Chiang Mai / ชูศักดิ์ วิทยาภัค.

by ชูศักดิ์ วิทยาภัค | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา.

Call number: 333.709593 ช687ค (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Description: ก-ต, 230 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.709593 ช687ค] (1).

4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานการวิจัยแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก / ผู้แต่ง, คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ

by คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม.

Call number: 321.8 ค144บ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545 Description: 15, 44 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 321.8 ค144บ] (1).

5. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / หัวหน้าโครงการ, พัชรี สิโรรส

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ | พัชรี สิโรรส.

Call number: 323.042 ค695 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.042 ค695] (3).

6. กลยุทธ์คืนปัญญาสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามประโยชน์ กรุงเทพมหานคร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิชุนา ปาณปุณณัง

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | วิชุนา ปาณปุณณัง.

Call number: 379.1 ส289ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 102 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.1 ส289ก] (2).

7. รวมพลังสร้างสุข. เล่ม 2 / ผู้เรียบเรียง, อำพล จินดาวัฒนะ.

by อำพล จินดาวัฒนะ.

Call number: 307.14 อ692ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2546 Description: 180 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 อ692ร] (8).

8. วิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย / จามะรี เชียงทอง

by จามะรี เชียงทอง | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 303.484 จ313ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2543 Description: 4, 60 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.484 จ313ว] (1).

9. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล, สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.

by มัทนา พนานิรามัย | สมชาย สุขสิริเสรีกุล | สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: 307.1409593 ม346ค (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Description: 9, 227 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1409593 ม346ค] (1).

10. ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทย / เกลนดา โลเปซ วุย, ฉันทนา บรรพศิริโชติ, บรรณาธิการ

by ฉันทนา บรรพศิริโชติ | วุย, เกลนดา โลเปซ.

Call number: 321.8 ป237 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 397 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ป237] (3).

11. การฟื้นฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ : แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จากจังหวัดน่าน / ผู้เขียน, สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

Call number: 930.109593 ส665ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2547 Description: 192 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.109593 ส665ก] (2).

12. การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม / ผู้เขียน, อรุณี เวียงแสง ... [และคนอื่นๆ]

by อรุณี เวียงแสง.

Call number: 307.14 ก452 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2548 Description: 8, 107 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก452] (2).

13. การจัดการทรัพยากรป่าแบบพหุภาคี / บรรณาธิการ, สุรินทร์ อ้นพรม

by สุรินทร์ อ้นพรม.

Call number: 634.92 ก446 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, 2545 Description: 89 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.92 ก446] (1).

14. คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภายใต้โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.7 ม246ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547 Description: 446 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ม246ค] (1).

15. รายงานหลักโครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.7 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547 Description: 518 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ม246ร] (1).

16. พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง = Citizens and storng locality / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 302.14 ธ286พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ธ286พ] (2).

17. เครือข่ายชุมชนพอเพียง : การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง / สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

by สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

Call number: 307.14 ส773ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2549 Description: 8, 248 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส773ค] (3).

18. ต้นทางชุมชนประชาธิปไตย / วิทยาลัยการจัดการทางสังคม.

by วิทยาลัยการจัดการทางสังคม.

Call number: 320.84 ต125 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2549 Description: 8, 164 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.84 ต125] (1).

19. ผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน / สร ปิ่นอักษรสกุล

by สร ปิ่นอักษรสกุล.

Call number: 302.14 ส323ผ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 150 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ส323ผ] (2).

20. กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทย = Participatory public policy process = P4 / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

by มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Call number: 320.6 ม686ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549 Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.6 ม686ก] (2).