Refine your search

Your search returned 46 results from 146767 records. Subscribe to this search

|
1. การวางแผนครอบครัวประชากร และเทคโนโลยีการคุมกำเนิด = / สุวชัย อินทรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by สุวชัย อินทรประเสริฐ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

Call number: 304.666 ก513 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535 Description: 648 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.666 ก513] (1), PYULIB-DW [Call number: WP630 ก512 2535] (3).

2. สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อมูลข่าวสารด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ตามโครงการใช้เครื่องจักรประมวลผลเพื่องานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว, 28-31 มีนาคม 2531 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองอนามัยครอบครัว / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย.

by การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อมูลข่าวสารด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ตามโครงการใช้เครื่องจักรประมวลผลเพื่องานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ( 2531 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 304.60285 ก528ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2531 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.60285 ก528ส] (1).

3. ดรรชนีงานวิจัยด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวของภาคเอกชน = Index of study-research on population and family planning published by non-governmental organizations / สมาคมสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวในด้านประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

by สมาคมสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวในด้านประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย.

Call number: 016.3046 ส293ด (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2531 Description: 255, 7, 10, 6, 10 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ส293ด] (1).

4. ดรรชนีงานวิจัยวางแผนครอบครัว = Index on family planning study-research / ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by กรมอนามัย. ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.304666 ก169ด (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2530- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.304666 ก169ด] (6).

5. ทำเนียบข่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวของประเทศไทยปี 2533 / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 304.6025 ก169ท (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2533 Description: 93 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6025 ก169ท] (1).

6. นามานุกรมโครงการ-กิจกรรมการดำเนินงานด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวของสมาคมภาคเอกชน 2525-2533 / สมาชิกข่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวภาคเอกชน

by ข่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวภาคเอกชน.

Call number: 016.3046 ข411น (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย, 2533 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ข411น] (1).

7. บรรณานุกรมด้านการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย (2506-2524) = Bibliography on family planning in Thailand (1963-1981) / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว โครงการวางแผนครอบครัว

by โครงการวางแผนครอบครัว. ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.304666 ค962บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2524 Description: 110 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.304666 ค962บ] (1).

8. รายชื่อหนังสือใหม่ของจ่ายงานสารนิเทศด้านประชากรและวางแผนครอบครัว = Co-operative acquisition list on population and family planning of TPIC and networks / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.3046 ก169ร (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2531- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ก169ร] (3).

9. สหบรรณานุกรมของศูนย์ประมวลข่าวสารด้านประชากรและการวางเผนครอบครัวกับข่ายงานในประเทศไทย = Union list on population and family planning : available in Thai population information centre and its network / ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย

by ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว.

Call number: 016.3046 ก169ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2531- Description: 256 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3046 ก169ส] (1).

10. สุขภาพประชาชน / สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์.

Call number: 616 จ249ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิคตอรี, 2521 Description: 223 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616 จ249ส] (1).

11. ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย 2522 / สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 304.6 จ683ภ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2525 Description: 70 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 จ683ภ] (2).

12. กฎหมายกับประชากร / โดย ดำรง ธรรมารักษ์, พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, สุนันทา สุวรรโณดม

by ดำรง ธรรมารักษ์ | พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | สุนันทา สุวรรโณดม.

Call number: 304.6 ด491ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 Description: 141 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ด491ก] (1).

13. เอกสารการสัมมนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่สองในเรื่องเกี่ยวกับประชากร การวางแผนครอบครัว และการอนามัย โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 : หัวข้อเกี่ยวกับประชากรและการวางแผนครอบครัว / บรรณาธิการ, นภาพร ชโยวรรณ, ภัสสร ลิมานนท์

by นภาพร ชโยวรรณ | ภัสสร ลิมานนท์.

Call number: 304.6 อ884 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ค, 246 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 อ884] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการยอมรับการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ = The acceptability of the natural family planning : an exploratory study / โดย จรรยา เศรษฐบุตร, ศิรินันท์ สายประเสริฐ.

by จรรยา เศรษฐบุตร | ศิรินันท์ สายประเสริฐ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 304.66 จ148ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 Description: 52 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.66 จ148ร] (2).

15. ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2519-2520 / คณะสังคมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาชุมชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยชิคาโก

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยชิคาโก. ศูนย์ศึกษาชุมชนและครอบครัว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์.

Call number: 304.66 ม246ภ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2522 Description: ก-พ, 195 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.66 ม246ภ] (4).

16. ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในภาคเหนือ พ.ศ. 2519-20 / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์.

Call number: 304.66 ม246ภ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2521 Description: 39 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.66 ม246ภ] (1).

17. การศึกษาบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข และประสิทธิภาพในการชักจูงให้ประชาชนมารับบริการวางแผนครอบครัว / โดย เพ็ญศรี สุโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]

by เพ็ญศรี สุโรจน์.

Call number: 304.66 ก522 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519 Description: 64 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.66 ก522] (1).

18. การคาดประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ ชุตินาฏ บุญพวง

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | ชุตินาฏ บุญพวง.

Call number: 304.66 ส761ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528 Description: 109 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.66 ส761ก] (3).

19. โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย / โดย นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศ์บุญสิน

by นพวรรณ จงวัฒนา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เกื้อ วงศ์บุญสิน.

Call number: 304.666 น188ค (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ซ, 91 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.666 น188ค] (2).

20. การศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนครอบครัวและสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานฉบับย่อ / ชาย โพธิสิตา, กุศล สุนทรธาดา

by ชาย โพธิสิตา | กุศล สุนทรธาดา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 362.8384 ช523ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 Description: 32 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.8384 ช523ก] (2).