Refine your search

Your search returned 20 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. การอนุรักษ์ดินและน้ำ / โดย สันต์ สิริภักดิ์

by สันต์ สิริภักดิ์.

Call number: 631.45 ส576ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2536 Description: 180 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.45 ส576ก] (4).

2. ทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่สูงในบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The attitudes of farmers towards highland soil and water conservation in the Mae Chaem Watershed Development Project / โดย สินธุ์ สโรบล.

by สินธุ์ สโรบล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 631.45 ส726ท (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: 6, [7], 96 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.45 ส726ท] (4).

3. พลิกฟื้นไทยให้เขียวชอุ่ม : ทางเลือกใหม่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม / พระไพศาล วิสาโล, สมควร ใฝ่งามดี

by ไพศาล วิสาโล | สมควร ใฝ่งามดี.

Call number: 333.72 พ997พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการประยุกต์ศาสนาเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, 2536 Description: 64 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 พ997พ] (3).

4. ธรรมชาติ ทรัพยากร คนเดินดิน / รวมบทความเชิงสารคดี, สังคม สัญจร.

by สังคม สัญจร.

Call number: 333.72 ส532ธ Material type: book BookEdition: รวมเล่มครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2539 Description: 127 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ส532ธ] (2).

5. โลกของน้ำ = The World water / บรรณาธิการ, อุดร จารุรัตน์

by อุดร จารุรัตน์.

Call number: 333.784 ล963 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ์ (1994), [2543?] Description: 158 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.784 ล963] (1).

6. รายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / ดุษฎี โยเหลา, ประทีป จินงี่

by ดุษฎี โยเหลา | ประทีป จินงี่ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

Call number: 333.9116 ด731ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2541?] Description: 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.9116 ด731ร] (2).

7. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาการพึ่งพิงแม่น้ำปิงของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย ไพบูลย์ สุทธสุภา

by ไพบูลย์ สุทธสุภา.

Call number: 333.9162 พ979ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2538?] Description: 99 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.9162 พ979ร] (1).

8. ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอรุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) "ต้นน้ำลำธาร" / บรรณาธิการ, นงพงา สุขวนิช

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536 Description: 82 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: (1).

9. หญ้าแฝกหอม : จากพระราชดำริสู่เส้นทางการอรุรักษ์ดินและน้ำ / ค้นคว้าเรียบเรียง, นงพงา สุขวนิช.

by นงพงา สุขวนิช | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 633.2 น141ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535 Description: 92 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.2 น141ห] (1).

10. สัจจะสวนกระแส / โดย อุดม รัตนิน

by อุดม รัตนิน.

Call number: 333.75 อ785ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 อ785ส] (1).

11. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 6, 160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (3).

12. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอรุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (2).

13. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา [computer file]/ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: CD 100412 Material type: computer file Computer filePublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100412] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100412] (1).

14. พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล / เรียบเรียง, ฉัตรชัย ลือชาพงษ์ทิพย์ และ สุพรรณี ตั้งพรพิสิฐ

by สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง (ครั้งที่ 3 : 2548 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | ฉัตรชัย ลือชาพงษ์ทิพย์ | สุพรรณี ตั้งพรพิสิฐ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานกลาง. โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อนสันติภาพและความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง.

Call number: 333.91 ส615พ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สำนักงานกลาง โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อนสันติภาพและความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 Description: 260 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.91 ส615พ] (1).

15. บวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ : การจัดการป่าและน้ำเชิงวัฒนธรรม / บรรณาธิการ,บานจิตร สายรอคำ, และถนัด ใบยา.

by บานจิตร สายรอคำ | ถนัด ใบยา.

Call number: 333.72 บ232 Material type: book BookPublisher: น่าน : มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 2549. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 บ232] (2).

16. พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4 / บรรณาธิการ, อนุชาติ พวงสำลี, สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, ฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์

by สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | ฉัตรชัย ลือชาพงษ์ทิพย์ | อนุชิต พวงสำลี | สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช | มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานกลาง. โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อนสันติภาพและความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง.

Call number: 333.91 ส615พ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สำนักงานกลาง โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อนสันติภาพและความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 Description: 276 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.91 ส615พ] (1).

17. ผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 923.1593 ส691ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?] Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ส691ผ] (1).

18. แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ : ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน [videorecording]/ บรรยายโดย ประดับ กลัดเข็มเพชร, คณิต ธนูธรรมเจริญ.

by ประดับ กลัดเข็มเพชร | คณิต ธนูธรรมเจริญ.

Call number: CD 200476 Material type: visual material Visual materialPublisher: [นนทบุรี] : ดี.เอสพี แอดเวอร์ไทซิ่ง, [2552?]. Description: 4 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200476] (4).

19. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา / กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ, คณะผู้จัดทำ

by กรมทรัพยากรน้ำ. กลุ่มงานนิติการ.

Call number: 346.04691 ร155 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ, 2554. Description: ก-ค, 191 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04691 ร155] (1).

20. วิถีน้ำ วิถีคนปกาเกอะญอมือเจะคี (ป่าสนวัดจันทร์) : เรื่องราวภูมิปัญญาในการใช้และรักษาน้ำของคนปกาเกอะญอ / ผู้เขียน, ชิสุวิชาน, พร้อมพล สัมพันธโน.

by ชิสุวิชาน | พร้อมพล สัมพันธโน.

Call number: 333.9109593 ช576ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555. Description: 282 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.9109593 ช576ว] (1).