ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 63 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การแพทย์แผนโบราณ : ในทัศนะของนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Traditional medicine in the view of academicians and professionals in health science / คณะผู้วิจัย, บุษยมาส สินธุประมา, จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี.

โดย บุษยมาส สินธุประมา | จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 บ676ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการภาควิชาเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.88 บ676ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 615.88 บ676ก] (1).

2. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770.JT3 ส316 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV770.JT3 ส316 2539] (2).

3. ยาไทย สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / บรรณาธิการ, มาโนช วามานนท์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

โดย มาโนช วามานนท์ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน | สถาบันการแพทย์แผนไทย | ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ย241 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, สถาบันการแพทย์แผนไทย, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 ย241 2537] (2).

4. การแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ = Traditional medicine and health care coverage / กรรณิการ์ พรมเสาร์, สรรสิริ อินจัน, ผู้แปล

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์ | สรรสิริ อินจัน.

เลขเรียกหนังสือ: 615.882 ก495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.882 ก495] (3).

5. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

6. คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / จันทรทัต สิทธิกำจร

โดย จันทรทัต สิทธิกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 จ261ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.041 จ261ค] (2).

7. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371] (2).

8. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5

โดย กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 610.9593 ต367 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 610.9593 ต367] (2).

9. การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม 3 / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. กองทุนสนันสนุนกิจกรรม. โครงการพัฒนาตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.11593 พ887ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.11593 พ887ก] (1).

10. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

11. กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, พรทิพย์ คำพอ.

โดย พรทิพย์ คำพอ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04 พ239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : บูชาคุณ], 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.04 พ239ก] (2).

12. ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคเหนือ / โดย ทรงจิต พูลลาภ และคณะ

โดย ทรงจิต พูลลาภ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ท131ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2546?]สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ท131ศ] (1).

13. คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ, กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ

โดย กันทิมา สิทธิธัญกิจ | พรทิพย์ เติมวิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.11593 ค695 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.11593 ค695 2547] (1).

14. เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ / ผู้เขียน, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.11593 พ887ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.11593 พ887ร] (1).

15. คู่มือกายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า / บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.11593 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.11593 ค695] (1).

16. วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, ยิ่งยง เทาประเสริฐ.

โดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.89909 ว577 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.89909 ว577 2547] (2).

17. ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น / รัตนา บุญมัธยะ, ผู้เขียน ... [และคนอื่นๆ]

โดย รัตนา บุญมัธยะ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 ภ658 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.88 ภ658] (4).

18. เต๋าแห่งสุขภาพ : ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ = Listen to your body : the wisdom of the Dao / ปิซง กัว และ แอนดรู พาวเอ็ล, เขียน ; ประชา หุตานุวัตร และ สุรชัย ทรงถาวรทวี, แปล

โดย กัว, ปิซง | พาวเอ็ล, แอนดรู | ประชา หุตานุวัตร | สุรชัย ทรงถาวรทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 ก412ต 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.88 ก412ต 2548] (1).

19. ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.

โดย ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 610.951 ภ494ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.951 ภ494ต] (1).

20. ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา สาขาหมอพิธีกรรมบำบัด / บรรณาธิการ, ยิ่งยง เทาประเสริฐ, กันยานุช เทาประเสริฐ.

โดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ | กันยานุช เทาประเสริฐ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค | สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 610.9593 ต367 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.9593 ต367] (1).