ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 106 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ = / สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

โดย สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 ส831ย 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29 ส831ย 2534] (2).

2. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

3. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 / ธิดา นิงสานนท์, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2531 | QV38 ย249 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2531] (3), PYULIB-DW [Call number: QV38 ย249 2531] (2).

4. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

5. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ / อรวรรณ หุ่นดี.

โดย อรวรรณ หุ่นดี.

เลขเรียกหนังสือ: 616.863 อ373ย เลขเรียกหนังสือ: QV98 อ421ย 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.863 อ373ย] (1), PYULIB-DW [Call number: QV98 อ421ย 2529] (1).

6. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

7. ครบเครื่องเรื่องยา / สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : หน่วยวารสารและโรงพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ม246ค] (1).

8. รู้ไว้-ใช้ยา / สุธี เวคะวากยานนท์

โดย สุธี เวคะวากยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ส721ร เลขเรียกหนังสือ: QV38 ส786ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ส721ร] (1), PYULIB-DW [Call number: 615.1 ส721ร] (2).

9. ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ = Drugs and narcotics / สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

โดย สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

เลขเรียกหนังสือ: QV89 ส831ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV89 ส831ย 2535] (1).

10. คู่มือยาฉบับประชาชนยุคสหัสวรรษใหม่ / เรียบเรียงโดย กำพล ศรีวัฒนกุล

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ก581ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-บอล คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ก581ค] (1).

11. การให้คำปรึกษายา = Drug counseling / โดย พัชรี ตั้งดุลยางกูร.

โดย พัชรี ตั้งตุลยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 พ524ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเภสัชชนบท, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 พ524ก] (1).

12. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of "Ya Chud" of rural people : a case study of Pasaknoi village Choengdoi sub-district Doi Saket district Chiang Mai Province / อัมพร ค้าไม้

โดย อัมพร ค้าไม้.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค / 280 โรค และการดูแลรักษา / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: WB110 ส846ต 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB110 ส846ต 2544] (5), PYULIB-DW [Call number: WB110 ส846ต 2544] (19).

14. ใช้ยา-ต้องรู้ / เรวดี ธรรมอุปกรณ์, สาริณีย์ กฤติยานันต์.

โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์ | สาริณีย์ กฤติยานันต์.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ร767ช 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ร767ช 2544] (2).

15. พูดจาภาษายา. เล่ม 1 / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ส846พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ส846พ 2544] (2).

16. สารต้องห้ามในการกีฬา / ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.7 ก439ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.7 ก439ส] (1).

17. รู้เรื่องยาแผนปัจจุบัน ทันสมัย ไม่มีโรค / ยุวดี จอมพิทักษ์ และคณะ

โดย ยุวดี จอมพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 ย442ร 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

18. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ = / ผู้เขียน, สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

โดย สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 ส831ย 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ, ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล.

โดย ธิดา นิงสานนท์ | สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล | ปรีชา มนทกานติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ค695 2549 | QV39 ค695 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ค695 2549] (2), PYULIB-DW [Call number: QV39 ค695 2549] (3).

20. ตรงประเด็น : เน้นสู่คุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล / ธิดา นิงสานนท์ และคณะ, บรรณาธิการ

โดย ธิดา นิงสานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: WX179 ต132 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WX179 ต132 2547] (5).