Refine your search

Your search returned 32 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิสัยวรรณ

by ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิสัยวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

Call number: 382.973 ท493ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Wztch (จัดกระแสองค์การการค้าโลก), 2548 Description: 195 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

2. ยุทธวิธีการทำข้อตกลงและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ, ภาคปฏิบัติ / เรียบเรียงโดย อดุลย์ เมณฑ์กูล, ธนัท ฮุนตระกูล

by อดุลย์ เมณฑ์กูล | ธนัท ฮุนตระกูล.

Call number: 382 อ134ย Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ชลบุรี : เมอรรี่ คาร์โก้ เอ๊กเพรส (ประเทศไทย), 2546 Description: 169 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 อ134ย] (1).

3. ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Australia FTA และ Thailand-Australia FTA / ผู้เขียน, ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ

by ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ.

Call number: 382.9593094 ท493ข Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547 Description: 91 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9593094 ท493ข] (1).

4. ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : รายงานและบทวิเคราะห์ / บรรณาธิการ, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 382.09593094 ข284 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2549 Description: 410 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593094 ข284] (1).

5. คลังข้อมูล FTAs / ผู้เขียน อิสร์กุล อุณหเกตุ

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Call number: 382 อ762ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548 Description: 222 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 อ762ค] (1).

6. FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ : รายงานการบรรยายทางวิชาการ / ผู้เขียน, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; ผู้เรียบเรียง, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Call number: 382.09593073 ส232อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2549 Description: 48 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593073 ส232อ] (1).

7. รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการเปิดเสรีด้านการบริการและการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน เอเปค และองค์การการค้าโลก / ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

by มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 382.45 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 Description: 6 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.45 ม246ร] (6).

8. GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ผู้เขียน, สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

by สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล.

Call number: 382.9 ส723จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547 Description: ก-ซ, 141 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9 ส723จ] (1).

9. รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการค้าทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร? : รายงานการประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ / เรียบเรียงโดย จิตติมา เกรียงมหศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]

by การประชุมทางวิชาการรัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการค้าทวีภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร? (2547 : กรุงเทพฯ) | จิตติมา เกรียงมหศักดิ์.

Call number: 382.09593073 ก475ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547 Description: ก-จ, 197 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.09593073 ก475ร] (1).

10. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ FTAs : รายงานการบรรยายทางวิชาการ / บรรยายโดย, จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ; เรียบเรียงโดย สิทธิกร นิพภยะ

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์ | สิทธิกร นิพภยะ.

Call number: 382.91 จ216ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548 Description: 72 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.91 จ216ร] (1).

11. ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Chile FTA, US-Singapore FTA และ US-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิลัยวรรณ

by ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิลัยวรรณ.

Call number: 382.973 ท493ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547 Description: 97 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

12. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand economic partnership agreement / กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Call number: 382.9593052 ก218ร 2549 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549 Description: 172 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.9593052 ก218ร 2549] (2).

13. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 1, กฎกติกาทั่วไป / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

by สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 382.92 ก113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 Description: 323 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

14. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 2, การเข้าถึงตลาด = Market Access / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

by สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 382.92 ก113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552. Description: 232 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

15. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 3, การค้าที่ไม่เป็นธรรม = Unfair trade / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

by สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 382.92 ก113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 Description: 118 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

16. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 4, ภาคเศรษฐกิจเฉพาะ = Specific sectors / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

by สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 382.92 ก113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 Description: 472 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

17. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

by ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

Call number: 382.9593 ธ357ศ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551 Description: 180 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9593 ธ357ศ] (1).

18. ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ / สมคิด พุทธศรี

by สมคิด พุทธศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

Call number: 382.9159 ส234ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551 Description: 181 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9159 ส234ข] (1).

19. อาเซียนกับข้อตกลงการค้าเสรี / สมคิด พุทธศรี.

by สมคิด พุทธศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

Call number: 382.9159 ส234อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552. Description: 134 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9159 ส234อ] (1).

20. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา / คณะผู้วิจัย, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ]

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 382.09593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Other title: การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 ร451] (1).