ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 545 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ / ชะเอม สายทอง

โดย ชะเอม สายทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ช344ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ช344ค] (3).

2. การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ / โดย ดวงเดือน อ่อนน่วม

โดย ดวงเดือน อ่อนน่วม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ด175ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.7 ด175ก] (1).

3. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ / พร้อมพรรณ อุดมสิน

โดย พร้อมพรรณ อุดมสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 507 พ311ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 507 พ311ก] (1).

4. คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ม246ค] (10).

5. คณิตศาสตร์ทั่วไป / โดย วิรุฬห์ บุญสมบัติ

โดย วิรุฬห์ บุญสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ว698ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ว698ค] (3).

6. ระเบียบวิธีการคำนวณตัวกำหนดและเมทริกซ์ = / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 512.943 ด493ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.943 ด493ร] (1).

7. คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 1 / ผู้เขียน, สุดาดวง เรืองรุจิระ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุดาดวง เรืองรุจิระ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 ค129] (3).

8. คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 / ผู้เขียน, สุดาดวง เรืองรุจิระ, สุวรรณ สินสูงสุด

โดย สุดาดวง เรืองรุจิระ | สุวรรณ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 ค129] (3).

9. คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ = Mathematics for social science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ม246ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ม246ค 2532] (3).

10. คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ = Mathematics for social science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค 2533] (3).

11. รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิสิษฐ มณีไชย

โดย พิสิษฐ มณีไชย | เชียงใหม่. เทศบาลเมือง. กองการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 พ784ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6 พ784ร] (1).

12. เก่งคิดคณิตศาสตร์ / โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล

โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ188ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ188ก] (1).

13. คณิตตรรกศาสตร์ = / ภัทรา เตชาภิวาทย์

โดย ภัทรา เตชาภิวาทย์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 ภ374ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 ภ374ค] (3).

14. คณิตศาสตร์กับศิลป์ / จัดทำโดย ปราณี วิชกูล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ปราณี วิชกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 511.8 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.8 ค129] (2).

15. คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 : MA 102 / จัดทำโดย สุมาลี พงษ์อมรพรหม ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุมาลี พงษ์อมรพรหม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ค129] (2).

16. คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ม246ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ม246ค 2536] (4).

17. ความคิดเชิงวิเคราะห์ = / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ส747ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ส747ค 2535] (4).

18. คู่มือข้อสอบ GMAT เฉพาะบริหารธุรกิจ / จัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบัน Opinion

โดย สถาบัน OPINION. คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ส181ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบัน Opinion, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ส181ค] (2).

19. Integrals และการประยุกต์ / โดย จินดา อาจริยะกุล

โดย จินดา อาจริยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 จ469อ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พิทักษ์การพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 จ469อ 2536] (5).

20. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I = / สุวรรณ ถังมณี

โดย สุวรรณ ถังมณี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส869ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส869ก] (5).