Refine your search

Your search returned 261 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลประวัติครู / คุรุสภา

by คุรุสภา.

Call number: 923.7593 ค689ป (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2535 Description: 7, 455 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 923.7593 ค689ป] (1).

2. มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู / เรียบเรียงโดย จุฑา บุรีภักดี

by จุฑา บุรีภักดี.

Call number: 371.1 จ621ม 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์อัดสำเนาครั้งที่ 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2533 Description: 74 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 จ621ม 2533] (2).

3. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยล้านนา = The rate of return to education of the B.A. and B.S. degrees of the teachers' colleges in the united colleges of Lanna / ประพันธ์ ธรรมไชย

by ประพันธ์ ธรรมไชย.

Call number: 370.73 ป319ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2536 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536 Description: 282, [7] หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 370.73 ป319ก] (1).

4. ผลงานวิจัยของกรมการฝึกหัดครู / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

by กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 011.7 ก169ผ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ กรมการฝึกหัดครู, 2528 Description: 109 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 011.7 ก169ผ] (3).

5. สรุปผลการวิจัยและการสัมมนาของโครงการการปฏิรูปการฝึกหัดครู / ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 370.7 ม246ส 2529 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2529- Description: 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.7 ม246ส 2529] (3).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของวิทยาลัยครูในประเทศไทย = The trends of teachers colleges in Thailand / โดย สุรพันธ์ ยันต์ทอง

by สุรพันธ์ ยันต์ทอง.

Call number: 370.73 ส852ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533 Description: 277 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.73 ส852ร] (1).

7. รายงานวิจัยสรุป บทบาทและสถานะของบัณฑิต (กศ.บ.)ภาคค่ำ / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.

Call number: 370.73 ส925บ (ว.) Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2518 Description: 58 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.73 ส925บ] (1).

8. รายงานการวิจัย การสร้างหน่วยการเรียนตัวอย่างวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรการฝึกหัดครู / ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 370.732 ม246ก 2529 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2529- Description: 108 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.732 ม246ก 2529] (4).

9. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.1 ค121ข (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520 Description: 276 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 ค121ข] (1).

10. รายงานการวิจัย การประเมินสมรรถภาพครูของบัณฑิตทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย / โดย คณะอนุกรรมการวิจัยและจัดทำหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทบวงมหาวิทยาลัย, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ผู้รวบรวม

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการวิจัยและจัดทำหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

Call number: 371.12 ส289ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2524 Description: 51 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.12 ส289ก] (1).

11. สมรรถภาพของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตามความต้องการของโรงเรียนในเขตการศึกษา 8 / วีระวัฒน์ พูลทวี

by วีระวัฒน์ พูลทวี.

Call number: 371.42 ว848ส (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 Description: 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.42 ว848ส] (2).

12. การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูการศึกษาพิเศษ / ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 371.9 ม246ก 2529 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2529- Description: 41 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.9 ม246ก 2529] (3).

13. การสำรวจสภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ / โดย อำนวย ทะพิงค์แก ... [และคนอื่นๆ]

by อำนวย ทะพิงค์แก.

Call number: 373.11 อ681ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2519 Description: 61 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.11 อ681ก] (2).

14. คู่มือดำเนินงานการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

by กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 370.73 ก169ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2525 Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.73 ก169ค] (2).

15. โครงการฝึกหัดครูชนบท เพื่อความมั่นคงของชาติ / สายหยุด จำปาทอง

by สายหยุด จำปาทอง | กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 370.73 ส664ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2532 Description: 94 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.73 ส664ค] (1).

16. ล้านนากับการศึกษาแบบใหม่ / วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

Call number: 370.9593 ว585ล Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527. Description: 151 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ว585ล] (8).

17. บนเส้นทางความรับผิดชอบ : บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา / แอนน์ รัตนากร, บรรณาธิการ

by แอนน์ รัตนากร.

Call number: 371.1 บ135 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 Description: 172 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 บ135] (2).

18. ประวัติศาสตร์สากลสมัยกลาง / เจริญ ไชยชนะ

by เจริญ ไชยชนะ.

Call number: 909 จ722ป 2517 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517 Description: 604 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 จ722ป 2517] (2).

19. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา อารยธรรมตะวันตก (ภาค 2) ยุโรปสมัยกลาง / นันทา โชติกะพุกกณะ

by นันทา โชติกะพุกกณะ.

Call number: 914.09 น115อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2519 Description: 157 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.09 น115อ] (2).

20. อัตชีวประวัติของเรย์ เอ. คร็อก แห่งแมคโดนัลด์ / โดย เรย์ เอ. คร็อก และ โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน ; สถาพร ศรีเมฆ, แปลและเรียบเรียง

by คร็อก, เรย์ เอ | สถาพร ศรีเมฆ.

Call number: 926.5 ค154อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : เม็ดทราย, 2532 Description: 262 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 926.5 ค154อ] (2).