Refine your search

Your search returned 38 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. ฅนจนไทยในภาวะวิกฤติ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 300.9593 ฅ139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ฅ139] (3).

2. วิกฤตความจนในสังคมไทย / ผู้เขียน, สมพร เทพสิทธา

by สมพร เทพสิทธา.

Call number: 362.5 ส265ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, 2541 Description: 93 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.5 ส265ว] (2).

3. วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ : เชียงใหม่-พะเยา-อุตรดิตถ์-กำแพงเพชร / วันเพ็ญ สุรฤกษ์, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ]

by วันเพ็ญ สุรฤกษ์.

Call number: 330.9593 ว512 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการเมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย-สกว., 2543 Description: 247, 23 หน้า : แผนที่.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว512] (1).

4. เส้นผมบังภูเขา : ความคิดสามัญเชิงวิพากษ์ / อานันท์ กาญจนพันธุ์

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 323.4 อ624ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2545 Description: 11, 170 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.4 อ624ส] (2).

5. การมีส่วนร่วมของชาวชนบทผู้ยากจนในโครงการพัฒนาชนบท = Participation on rural poor in rural poor in rural development programs / สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา

by สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา.

Call number: 305.569 ส248ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 Description: ก-ค, 37 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.569 ส248ก] (1).

6. เหล้าพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาไทและสิทธิอันชอบธรรมของชาวบ้านกับการแก้ปัญหาความยากจน / ประเวศ วะสี ... [และคนอื่นๆ]

by ประเวศ วะสี.

Call number: 394.13 ห734 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544 Description: 123 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.13 ห734] (3).

7. ฅนจนไทยในมิติทางสังคม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 305.56 ค139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2545 Description: 251 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 ค139] (3).

8. ฅนจนไทยในมิติทางสังคม (2) / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 305.56 ค139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2545 Description: 254 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 ค139] (1).

9. กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, บรรณาธิการ

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

Call number: 362.58 ก218 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546 Description: 13, 175 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.58 ก218] (2).

10. โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชนะความยากจน บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม, 30 สิงหาคม 2546 / ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์.

by สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์.

Call number: 307.720959341 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กาฬสินธุ์ : ศูนย์, [2546?] Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.720959341 ส691ค] (1).

11. ประท้วง = Protest / ภาพถ่ายและคำบรรยาย, มานิต ศรีวานิชภูมิ ; บทความและแปล, อึ๋ง กาญจนะวาณิชย์

by มานิต ศรีวานิชภูมิ | อึ๋ง กาญจนะวาณิชย์.

Call number: 361.23 ม453ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [ม.ป.ท.] ‪: มานิต ศรีวานิชภูมิ, 2546 Description: 216 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.23 ม453ป] (2).

12. พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 362.5 ว583พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2547 Description: 14, 138 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.5 ว583พ] (2). Checked out (1).

13. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 เรื่องยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ], วันที่ 25-25 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

by การสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน (2544 : ชลบุรี) | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Call number: 362.5 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 362.5 ก525อ] (1).

14. นายกฯ ทักษิณ กับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.042 ท338น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.042 ท338น] (1).

15. นายกฯ ทักษิณ มอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.042 ท338น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 47 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.042 ท338น] (2).

16. คนทุกข์เมือง / บรรณาธิการ, สุมาลี ไชยศุภรากุล.

by สุมาลี ไชยศุภรากุล.

Call number: 362.5 ค139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2547 Description: 14, 208 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.5 ค139] (2).

17. การแก้ปัญหาความยากจนที่ยั่งยืนด้วยวิธีการเครดิตยูเนี่ยน / Everyday life enhanced by Credit Union/ ศุภชัย ศรีศุภอักษร

by ศุภชัย ศรีศุภอักษร.

Call number: 362.5 ศ684ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, 2547 Description: 225 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.5 ศ684ก] (1).

18. การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคม / อภิญญา เวชยชัย, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

by อภิญญา เวชยชัย | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

Call number: 361.9593 อ253ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 331 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.9593 อ253ก] (1).

19. การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มนอกกำลังแรงงาน / ขัตติยา กรรณสูต, จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร

by ขัตติยา กรรณสูต | จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร.

Call number: 361.9593 ข312ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 209 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.9593 ข312ก] (2).

20. การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 361.9593 ว583ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 197 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.9593 ว583ก] (1).