Refine your search

Your search returned 94 results from 146938 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือพนักงานการเงิน = Guide to cashier / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: 332.1 จ722ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยพอดี, 2534. Description: 49 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 จ722ค] (3).

2. สุดยอดนักการธนาคารและธนาคารดีเด่นของไทย / เจ้าของ, บริษัทดอกเบี้ย

by บริษัทดอกเบี้ย.

Call number: 923.3593 บ226ส (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, [2534?] Description: 177 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 923.3593 บ226ส] (1).

3. บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ธนาคารปี ... / รวบรวมโดย คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

by คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ.

Call number: 016.3321 ก318บ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2534- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3321 ก318บ] (2).

4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.

by ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.

Call number: 332.1 ช173ศ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Description: 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ช173ศ] (3).

5. ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร / ผู้เรียบเรียง, วิทยากร เชียงกูล

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 330.03 ว583ศ 2534 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับแก้ไขใหม่ 2534Publisher: [กรุงเทพฯ] : เบี้ยฟ้า, 2534 Description: 312 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.03 ว583ศ 2534] (2).

6. การบัญชีธนาคาร = Bank accounting / เธียรชัย ศรีวิจิตร.

by เธียรชัย ศรีวิจิตร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 657.8333 ธ813ก 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535. Description: 249 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ธ813ก 2535] (4).

7. เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / จรินทร์ เทศวานิช

by จรินทร์ เทศวานิช.

Call number: 332 จ166ง Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535 Description: 489 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 จ166ง] (5).

8. การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น = / Yoshio Suzuki ;

by ซูซูกิ, โยชิโอ | สมพงษ์ อรพินท์.

Call number: 332.0952 ซ489ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2537 Description: 244 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.0952 ซ489ก] (3).

9. ประมวลศัพท์การเงินและการธนาคาร / ส่วนการเงินและการธนาคาร ฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบงาน ธนาคารกรุงไทย

by ธนาคารกรุงไทย. ส่วนการเงินและการธนาคาร.

Call number: 332.03 ธ233ป (อ.) Material type: book BookEdition: ฉบับรวมเล่มPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2534 Description: 129 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.03 ธ233ป] (2).

10. [หนังสือนามสงเคราะห์] / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Call number: 915.93 ท119ห (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2534- Description: 59 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ท119ห] (2).

11. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก.

by วเรศ อุปปาติก.

Call number: 332 ว338ศ 2537 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. Description: 23, 439 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ว338ศ 2537] (1).

12. รายงานผลการวิจัย การศึกษาระบบธนาคารในประเทศของกลุ่มอาเซียน / วเรศ อุปปาติก

by วเรศ อุปปาติก | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Call number: 332.1 ว338ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 Description: 168, 9 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว338ก] (3).

13. บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ธนาคาร / กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

by กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Call number: 016.3321 ก318บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2530 Description: 153 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.3321 ก318บ] (2).

14. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและการธนาคาร / วิทยา ศรีเครือวัลย์

by วิทยา ศรีเครือวัลย์.

Call number: 650.03 ว582พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518 Description: 105 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว582พ] (2).

15. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและการธนาคาร / วิทยา ศรีเครือวัลย์

by วิทยา ศรีเครือวัลย์.

Call number: 650.03 ว582พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [25--?] Description: 105 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว582พ] (2).

16. ศัพท์ธุรกิจ : ธนาคาร บัญชี กิจการบริษัท / หยาง หมิง กง, เขียน ; วิวัฒน์ ธรรมโกมุท, แปล

by หยาง หมิง กง | วิวัฒน์ ธรรมโกมุท.

Call number: 650.03 ห232ศ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, [2533?] Description: 197 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.03 ห232ศ] (3).

17. ฝากเงินให้รวย / นภพร เรืองสกุล

by นภพร เรืองสกุล.

Call number: 332 น191ฝ 2530 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : วงแหวน, 2530 Description: 277 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 น191ฝ 2530] (4).

18. ทางสู่-นายธนาคาร / เจริญ เจษฎาวัลย์

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: 332.1 จ722ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, [25--?] Description: 407 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 จ722ท] (2).

19. วิวัฒนาการของระบบธนาคารของโลก / เมธี ดุลยจินดา.

by เมธี ดุลยจินดา.

Call number: 332.1 ม738ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519. Description: 203 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ม738ว] (2).

20. ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร & สถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: 332.1068 จ722ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : พอดี, [25-?] Description: 208 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1068 จ722ร] (3).