Your search returned 3 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
1. พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522

by สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 346.082 พ371 (อ.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, [2542?] Description: 44 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.082 พ371] (4).

2. 4 พระราชกำหนดแก้วิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2540

Call number: 346.065 ส733 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล. [2540?] Description: ก-ข, 66 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.065 ส733] (2).

3. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Call number: 346.082 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2542 Description: 302 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.082 พ371] (2).