Refine your search

Your search returned 146 results from 145076 records. Subscribe to this search

|
1. สำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดน่าน = Population and housing census Changwat Nan / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 304.6021 ส691ส นน (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2513- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ส นน] (2).

2. ยูนนาน / เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

by กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า.

Call number: 915.135 ก411ย Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2529 Description: 249 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.135 ก411ย] (2).

3. บันทึกท่องยูนนาน / ประกาย นนทวาสี

by ประกาย นนทวาสี.

Call number: 915.135 ป191บ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2529 Description: 154 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.135 ป191บ] (4).

4. เมืองน่าน / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

by พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ | กรมศิลปากร.

Call number: 959.3 พ763ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 พ763ม] (5).

5. เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ / กรมศิลปากร

by กรมศิลปากร.

Call number: 959.3 ก169ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2530 Description: 333 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก169ม] (3).

6. ประชุมพงศาวดาร. เล่ม 48, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 77 (ต่อ) - 78 ประวัติศาสตร์ยูนนาน และทางไมตรีกับจีน, ปราบเงี้ยว ตอนที่ 2

Call number: 959.3 ป247 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2513 Description: 261 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป247] (1).

7. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย / หลวงวิจิตรวาทการ

by วิจิตรวาทการ, หลวง.

Call number: 959.3 ว527ง 2513 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2513 Description: 459 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว527ง 2513] (1).

8. สืบประวัติชาติไทย น่านเจ้า : อาณาจักรของใคร? / สุชาติ ภูมิบริรักษ์

by สุชาติ ภูมิบริรักษ์.

Call number: 959.3 ส761ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วรรณกรรมเพื่อชีวิต, 2525 Description: 8, 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส761ส] (3).

9. น่าน / สมัย สุทธิธรรม.

by สมัย สุทธิธรรม.

Call number: 915.93 ส292น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539. Description: 60 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292น] (2).

10. น่านเจ้า. เล่ม 1, สืบเผ่าไทย / ประมวญ ดิคคินสัน.

by ประมวญ ดิคคินสัน.

Call number: P. ป348น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [2527?]. Description: 280 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป348น] (3).

11. รายงานสำมะโนการเกษตร ... จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 631.47 ส14ร นน. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 631.47 ส14ร นน.] (1).

12. สภาพเศรษฐกิจสังคม และประชากร พ.ศ. 2527 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 900.9593 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 100 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ช762ส] (1).

13. สภาพเศรษฐกิจสังคม และประชากร พ.ศ. 2527 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 900.9593 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 108 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ช762ส] (1).

14. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

15. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

16. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

17. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 อำเภอสา จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

18. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 กิ่งอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

19. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 กิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).

20. สรุปสภาพหมู่บ้านและตำบล พ.ศ. 2527 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 915.93 ช762ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ช762ส] (1).