Refine your search

Your search returned 65 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 : เอกสารสัมมนา นักบัญชีกับธุรกิจยุคไฮเทค วันที่ 21-22 มิถุนายน 2534 ห้องบอลล์รูม โรงแรมแชงกรีลา / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

by การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ( ครั้งที่ 12 : 2534 : กรุงเทพฯ) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี.

Call number: 657 ก475ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2534 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก475ก] (3).

2. การจัดการธุรกิจต่างประเทศ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 658.18 ม246ก 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 ม246ก 2533] (16).

3. รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เรื่องวิวัฒนาการของการลงทุนของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน : การกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติ / คณะวิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, Sugihara Naritaka, จรัล มะลูลีม

by พัชราวลัย วงศ์บุญสิน | นาริทากะ, ซูจิฮาระ | จรัล มะลูลีม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 338.88952 พ522ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 Description: 10, 135, [4] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88952 พ522ร] (2).

4. ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / สุวินัย ภรณวลัย

by สุวินัย ภรณวลัย.

Call number: 338.88 ส882ท 2535 Material type: book BookEdition: ฉบับพิพม์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 Description: 20, 392 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 ส882ท 2535] (3).

5. ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติ / สุวินัย ภรณวลัย

by สุวินัย ภรณวลัย.

Call number: 338.88 ส882ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532 Description: 15, 246 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 ส882ท] (3).

6. ยุทธการธุรกิจระหว่างประเทศ / สุรชัย รัตนกิจตระกูล

by สุรชัย รัตนกิจตระกูล.

Call number: 338.88 ส847ย Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?] Description: 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 ส847ย] (5).

7. ธุรกิจไร้พรมแดน = / เขียน, เคนอิจิ โอมาเอะ ;

by โอมาเอะ, เคนอิจิ | สันติ ตั้งรพีพากร.

Call number: 338.88 อ981ธ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : Global Brain Publication, 2533 Description: 200 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 อ981ธ] (3).

8. การจัดการธุรกิจต่างประเทศ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 658.18 ม246ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 ม246ก] (4).

9. ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business / ศิริพร ปัญญาบาล.

by ศิริพร ปัญญาบาล | กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 338.88 ศ463ธ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535. Description: 146 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 ศ463ธ] (4).

10. ท้ากระแสโลกธุรกิจ = The global challenge / Robert T. Moran, John R. Riesenberger ; แปลและเรียบเรียงโดย ปริญ ลักษิตานนท์ และคณะ.

by โมราน, โรเบิร์ต ที | ไลเซนเบอร์เกอร์, จอห์น อาร์ | ปริญ ลักษิตานนท์.

Call number: 658.401 ม942ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]. Description: 363 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 ม942ท] (3).

11. ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / สุวินัย ภรณวลัย

by สุวินัย ภรณวลัย.

Call number: 338.88 ส882ท 2540 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Description: 21, 527 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 ส882ท 2540] (5).

12. การจัดการระหว่างประเทศ = International management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

by ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

Call number: 658.049 ช133ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 203 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 ช133ก] (2).

13. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ / คนึง ฦาไชย

by คนึง ฦาไชย.

Call number: 343.0870269 ค142ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541 Description: 182 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0870269 ค142ก] (1).

14. จาก- -ทุนผูกขาด สู่- -วินาศกรรม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 338.88 จ291 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544 Description: 269 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 จ291] (3).

15. เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีระหว่างประเทศ = International accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 657.96 ม246อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 Description: 2 เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.96 ม246อ] (6).

16. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Call number: 658.18 ก122ก 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 Description: 7, 252 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 ก122ก 2544] (2).

17. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / ผู้เรียบเรียง, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Call number: 658.18 ก122ก 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับแก้ไขปรับปรุงPublisher: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2545 Description: 7, 280 หน้า : แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 ก122ก 2545] (3).

18. เมี่อบรรษัทครองโลก = When coporation rule the world / เดวิด ซี คอร์เตน, เขียน ; อภิชัย พันธเสน, แปล

by คอร์เท็น, เดวิด ซี | อภิชัย พันธเสน.

Call number: 322.3 ค188ม 2546 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2546 Description: 337 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 322.3 ค188ม 2546] (2).

19. บริษัทข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, หัวหน้าโครงการวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.

Call number: 658.3 บ226 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 Description: ก-ด, 294 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ226] (1).

20. วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก = The path to libving economies : a collaborative working document of world thinkers / เดวิด คอร์เท็น ... [และคนอื่นๆ], เขียน ; วิศิษฐ์ วังวิญญู, แปล

by คอร์เท็น, เดวิด | วิศิษฐ์ วังวิญญู.

Call number: 330.126 ว577 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2546 Description: ก-ง, 135 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.126 ว577] (2).