Refine your search

Your search returned 33 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. TQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / ผู้เรียบเรียง, สุวรรณี แสงมหาชัย

by สุวรรณี แสงมหาชัย | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 658.4013 ส875ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539 Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ส875ท] (1).

2. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธ์ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ / ผู้เรียบเรียง, จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณมาลา.

Call number: 352.439 จ158ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุการ, 2539. Description: 75 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.439 จ158ก] (1).

3. การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ / ผู้เรียบเรียง, ศุภชัย ยาวะประภาษ

by ศุภชัย ยาวะประภาษ.

Call number: 352.63 ศ683ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุการ, 2539 Description: 42 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ศ683ก] (1).

4. บริการประชาชน-ทำได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทำ) / ผู้เรียบเรียง, ปรัชญา เวสารัชช์

by ปรัชญา เวสารัชช์.

Call number: 352.63 ป431บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุการ, 2540 Description: 91 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ป431บ] (1).

5. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพในการให้บริการประชาชนโดยรัฐ / ของ คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรมวุฒิสภา

by คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรมวุฒิสภา | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Call number: 352.63 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2541?] Description: 42, 101 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.63 ค124ร] (1).

6. บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 344.03 น424บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?] Description: 3, 7, 121 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.03 น424บ] (3).

7. องค์การมหาชน : องค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 352.63 ช486อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542 Description: 304 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ช486อ] (2).

8. การวัดต้นทุนบริการสาธารณะ = Costing the public services / จรัส สุวรรณมาลา

by จรัส สุวรรณมาลา.

Call number: 352.63 จ158ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 Description: 28 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 จ158ก] (1).

9. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.068 น424ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543 Description: 271 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.068 น424ห] (3).

10. รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ / ผู้แต่ง, จรัส สุวรรณมาลา

by จรัส สุวรรณมาลา.

Call number: 352.14 จ158ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542 Description: 10, 166 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.14 จ158ร] (3).

11. สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรชินทาคม

by พรายพล คุ้มทรัพย์ | สมัย โกรชินทาคม.

Call number: 338.925 พ421ส Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545 Description: 104 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.925 พ421ส] (3).

12. การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีเทศบาลและกรุงเทพมหานคร / โดย สิริพร มณีภัณฑ์.

by สิริพร มณีภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 342.09 ส731ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 Description: 11, 198 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.09 ส731ก] (1).

13. สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในระบบกฎหมายไทย / โดย สุรพงศ์ กลั่นประชา.

by สุรพงศ์ กลั่นประชา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 342.593 ส852ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2539 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. Description: 11, 424 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส852ส] (1).

14. สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.06 น424ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 Description: 544 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 น424ส] (4).

15. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.068 น424ห 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.068 น424ห 2547] (2).

16. หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Call number: 346.0662 ช486ห 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549 Description: 356 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0662 ช486ห 2549] (2).

17. สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 342.06 น424ส 2553 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 Description: 604 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 น424ส 2553] (3).

18. การตลาดสำหรับภาครัฐ = Marketing in the public sector / โดย ฟิลิป คอตเลอร์ & แนนซี่ ลี ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล

by คอตเลอร์, ฟิลิป | ลี, แนนซี่ | ณัฐยา สินตระการผล.

Call number: 658.8 ค183ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท, 2553 Description: 436 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (2).

19. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2552 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 352.6309593 ส181ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552 Description: 172 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.6309593 ส181ร] (1).

20. การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดี / ผู้เขียน, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, กอบกุล รายะนาคร

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | กอบกุล รายะนาคร.

Call number: 352.14 ด554ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 Description: 52 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.14 ด554ก] (1).