Refine your search

Your search returned 187 results from 147458 records. Subscribe to this search

|
1. แกะสลักวิจิตรและอาหารวิจิตร = The art of Thai vegetable and fruit carving / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

by เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.

Call number: 745.924 พ892ก (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิตยสารขวัญเรือนและงานฝีมือ, 2533 Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 745.924 พ892ก] (2).

2. ความรู้เรื่องการปลูกผัก / มูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

by มูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค.

Call number: 635 ม686ค 2535 Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2535?] Description: 90 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ม686ค 2535] (2).

3. ความรู้เรื่องการปลูกผัก / ของ มูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค.

by มูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค.

Call number: 635 ม686ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : นลิน, 2529 Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ม686ค] (1). Lost (1).

4. รวมเรื่องผัก / โดย กองบรรณาธิการ ฐานเกษตรกรรม

by ฐานเกษตรกรรม. กองบรรณาธิการ.

Call number: 635 ฐ199ร 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: [กรุงเทพฯ] : [จัดจำหน่ายโดย] ฐานเกษตรกรรม, 2534 Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ฐ199ร 2534] (2).

5. พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย / สุรชัย มัจฉาชีพ

by สุรชัย มัจฉาชีพ.

Call number: 633 ส847พ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2535 Description: 275 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 633 ส847พ] (1).

6. งานแกะสลัก / ชมพูนุท คงสืบชาติ

by ชมพูนุท คงสืบชาติ.

Call number: 736 ช172ง Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536 Description: 82 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 736 ช172ง] (2).

7. อาหารก็เป็นยาได้ / วีรชัย มาศฉมาดล, แปลและเรียบเรียง

by วีรชัย มาศฉมาดล.

Call number: 615.3 อ677 Call number: WB430 อ677 2530 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นานมี, 2530 Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.3 อ677] (9), PYULIB-DW [Call number: WB430 อ677 2530] (2).

8. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการแปรูปผักและผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / งานเคหกิจเกษตรฝ่ายพัฒนาไร่นาและสถาบันเกษตรกร สำนักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ

by สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ. ฝ่ายพัฒนาไร่นาและสถาบันเกษตรกร. งานเคหกิจเกษตร.

Call number: 664.8 ส691ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งาน, 2532- Description: 53 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.8 ส691ก] (3).

9. คู่มือปลูกผักและผลไม้เมืองไทย / สถาปัตย์ ปรีดา

by สถาปัตย์ ปรีดา.

Call number: 634 ส181ค 2521 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2521 Description: 440 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634 ส181ค 2521] (1).

10. ผักและผลิตภัณฑ์ / ส่วนวิจัยเกษตรกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ. ส่วนวิจัยเกษตรกรรม.

Call number: 635 ธ235ผ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2531 Description: 359 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ธ235ผ] (1).

11. คู่มือส่งเสริมการปลูกผักและไม้ดอกบนที่สูงของประเทศไทย / โดย ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร.

Call number: 635 ม246ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาค, 2531 Description: 274, 15 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ม246ค] (5).

12. สวนผัก / กลุ่มหนังสือเกษตร

by กลุ่มหนังสือเกษตร.

Call number: 635 ก318ส Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 25-?] Description: 324 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 ก318ส] (2).

13. การปลูกผักกินดอกและกินหัว / อุดม โกสัยสุก

by อุดม โกสัยสุก.

Call number: 635 อ785ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530 Description: 38 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 อ785ก] (2).

14. การปลูกผักกินใบ / อุดม โกสัยสุก

by อุดม โกสัยสุก.

Call number: 635 อ785ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529 Description: 34 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 อ785ก] (1).

15. การปลูกผักกินผล / อุดม โกสัยสุก

by อุดม โกสัยสุก.

Call number: 635 อ785ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529 Description: 46 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 อ785ก] (2).

16. ผักเมืองไทย / เรื่อง, สมสุข มัจฉาชีพ

by สมสุข มัจฉาชีพ.

Call number: 583 ส286ผ 2528 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2528 Description: [24] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 583 ส286ผ 2528] (2).

17. ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

by เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.

Call number: 736 พ892ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์, 2528 Description: 151 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 736 พ892ศ] (1).

18. ศิลปการแกะสลักผักและผลไม้ / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

by เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.

Call number: 736 พ892ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช, [25-?] Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 736 พ892ศ] (1).

19. ศิลปแกะสลักผักและผลไม้ / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

by เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.

Call number: 736 พ892ศ 2528 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 736 พ892ศ 2528] (1).

20. ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน / เย็นจิตร วงษาลังการ

by เย็นจิตร วงษาลังการ.

Call number: 736 ย514ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531 Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 736 ย514ศ] (1).