ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 93 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

โดย พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 พ262จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 พ262จ] (2).

2. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

3. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2527] (1).

4. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2531] (2).

5. หนูน้อยน่ารัก / ทิศนา แขมมณี, วารี ถิระจิตร, บรรณาธิการ

โดย ทิศนา แขมมณี | วารี ถิระจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ห163 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ห163] (2).

6. จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

โดย พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 พ262จ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 พ262จ 2536] (6).

7. เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมวัยเด็ก = Child behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ม246อ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมวัยเด็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ม246อ 2536] (4).

8. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก = Child behavior development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ม246อ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ม246อ 2536] (4).

9. เติบใหญ่วัยเยาว์ : คู่มือพัฒนาการเด็ก / บรรณาธิการ, สุภาวดี หาญเมธี

โดย สุภาวดี หาญเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 649 ต759 2536 เลขเรียกหนังสือ: WS103 ก351ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รักลูก, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649 ต759 2536] (2).

10. รายงานวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปกติที่อยู่กับพ่อแม่กับเด็กกำพร้า = Comparative study of physical development between the normal and orphan child / โดย สร้อยสุดา วิทยากร, มยุรี เพชรอักษร, อาภรณ์ อู่เงิน

โดย สร้อยสุดา วิทยากร | มยุรี เพชรอักษร | อาภรณ์ อู่เงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 612.65 ส346ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.65 ส346ร] (1).

11. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย อรพินทร์ ชูชม ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรพินทร์ ชูชม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.81 อ336ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.81 อ336ค] (1).

12. ดวงใจพ่อแม่ตอนเลี้ยงลูกรัก / บรรณาธิการโดย ประสมศรี อึ้งถาวร และ สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

โดย ประสบศรี อึ้งถาวร | สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 649 ด164 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649 ด164] (1).

13. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู = / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 649 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649 ม246ก] (6).

14. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 649 ม246พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529-30สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649 ม246พ] (3).

15. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู = / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 649 ม246พ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649 ม246พ 2531] (4).

16. พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู / ประสาร ทิพย์ธารา

โดย ประสาร ทิพย์ธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ป411พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ป411พ] (3).

17. กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / เยาวพา เดชะคุปต์

โดย เยาวพา เดชะคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 790.1922 ย543ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 790.1922 ย543ก] (2).

18. พัฒนาการเด็ก / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.

โดย สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส293พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาการเด็ก, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส293พ] (1).

19. เรียนรู้ลูกรัก / โดย ประมวญ ดิคคินสัน

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ป348ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ป348ร] (1).

20. 101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด = / โดย อัลวิน เอช. ไพร้ซ์ และ เจย์. เอ. แพร์รี่ ;

โดย ไพร้ซ์, อัลวิน เอช | แพร์รี่, เจย์. เอ | รักษิณา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 พ987ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์วิชาการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 พ987ร] (1).