ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ / สุชีพ ปุญญานุภาพ, สมัย สิงห์ศิริ, เรียบเรียง

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ | สมัย สิงห์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส763พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ส763พ] (1).

2. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ 2537] (1).

3. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ / สมภาร พรมทา

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส271พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ส271พ 2540] (2), PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ส271พ 2540] (2).

4. พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ = Buddhism and Science / ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร

โดย ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ช396พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ช396พ] (2).

5. ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 พ379ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 พ379ก 2540] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.3375 พ379ก 2540] (1).

6. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ | 294.3175 พ332พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ] (3), PYULIB-DW [Call number: 294.3175 พ332พ] (3).

7. เพชรเกล็ดแก้ว อัญมณีแห่งปัญญา. ตอนสังขารโลก สังขารจักรวาล / โดย อริยะ

โดย อริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 อ398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เกล็ดแก้ว, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 อ398พ] (1).

8. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 พ335ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 พ335ท] (1).

9. โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา / โดย ระวี ภาวิไล

โดย ระวี ภาวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ร268ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ร268ล] (1).

10. ระบบความเชื่อและศาสนา = Belief system and religion / สุริสา กองแก้ว

โดย สุริสา กองแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส866ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส866ร] (1).

11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดโดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานอักครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น

โดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงโตเกียว | สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 303.483 ส691ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : สำนักงาน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.483 ส691ว] (1).

12. พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ผู้แต่ง, ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร

โดย ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ช396พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ช396พ] (1).

13. องค์รวม : บทวิพากษ์ว่าด้วย วิทยาศาสตร์และศาสนาในสังคมไทย / พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.31175 พ697อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.31175 พ697อ] (1).

14. ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ / ผู้เขียน, ศุภวรรณ พิพัฒนบรรณวงศ์ กรีน.

โดย ศุภวรรณ พิพัฒนบรรณวงศ์ กรีน.

เลขเรียกหนังสือ: 181.043 ศ722อ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.043 ศ722อ 2549] (1).

15. ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญา / ธนู แก้วโอภาส.

โดย ธนู แก้วโอภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 181.043 ธ281อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.043 ธ281อ] (1).

16. ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา

โดย สม สุจีรา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส231อ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ส231อ 2550] (1).

17. จักรวาลในหนึ่งอะตอม : การหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ = The universe in the single atom : the convergence of science and spirtuality / พระนิพนธ์ ทะไลลามะ ; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, แปล

โดย เท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะที่ 14 | เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ท374จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ท374จ] (1).

18. ศาสนากับวิทยาศาสตร์ = Religion & science / พระโสนะกันติ บารัว ; [แปลโดย] พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

โดย สุมโน, ภิกขุ | พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส841ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ส841ศ] (1).

19. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ / สมภาร พรมทา.

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส271พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ส271พ] (1).

20. ศิลปแท้ / พี.ซี. ริลลิคสแมน

โดย ริลลิคสแมน, พี. ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ร481ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : พุทธนิคม, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ร481ศ] (2).