ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1466 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมอังกฤษอเมริกัน-ไทย = New standard American English-Thai dictionary / โดย นิจ ทองโสภิต

โดย นิจ ทองโสภิต.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 น556พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 น556พ] (1).

2. ศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย 20,000 คำ / อ. พฤกษะศรี

โดย อ. พฤกษะศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 อ111ศ 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับแก้ไขปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมภาษาอังกฤษประเทศไทย, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 อ111ศ 2533] (2).

3. สหบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : มกราคม-เมษายน 2529 / รวบรวมโดย คณะทำงานสหบรรณานุกรม คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. คณะทำงานสหบรรณานุกรม.

เลขเรียกหนังสือ: 011 ค125ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011 ค125ส] (1).

4. สหบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : พฤษภาคม 2529-เมษายน 2530 / รวบรวมโดย คณะทำงานสหบรรณานุกรม คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. คณะทำงานสหบรรณานุกรม.

เลขเรียกหนังสือ: 011 ค125ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011 ค125ส] (3).

5. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.623 บ271พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.623 บ271พ] (5).

6. หลักเกณฑ์การอ่านคำภาษาไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค / กิตติพร วีรสุธีกุล, ยุพิน วีรสุธีกุล

โดย กิตติพร วีรสุธีกุล | ยุพิน วีรสุธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ก674ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโพรดักส์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9184 ก674ห] (2).

7. หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อภาษาไทย / กิตติพร วีรสุธีกุล, ยุพิน วีรสุธีกุล

โดย กิตติพร วีรสุธีกุล | ยุพิน วีรสุธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 ก674ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโพรดักส์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9111 ก674ห] (3).

8. อักษรโบราณที่ใช้บันทึกวรรณกรรมไทย = / กตัญญู ชูชื่น

โดย กตัญญู ชูชื่น | กรมการฝึกหัดครู. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 ก122อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9111 ก122อ] (5).

9. ศัพท์บัญญัติพร้อมคำอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ศ 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ศ 2533] (2).

10. หลักภาษาไทยพายัพ / พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว).

โดย พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว).

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 พ336ห 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 พ336ห 2534] (5).

11. พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 อ785พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและธนาคารไทยพาณิชย์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 อ785พ] (4).

12. การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ท622ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9107 ท622ก] (1).

13. ปทานุกรมศัพท์หมวดภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว = Lexique francais-thai pour l'industrie du tourisme / ปรียาลักษณ์ ลำเพาพงศ์

โดย ปรียาลักษณ์ ลำเพาพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 443.9591 ป474ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 443.9591 ป474ป] (3).

14. สนทนาภาษาเชียงใหม่ / JCC

โดย เจ ซี ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 จ686ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : JCC, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 จ686ส] (2).

15. อักษรพิเศษในภาษาล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

โดย สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 ส198อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ส198อ] (8).

16. สนทนาภาษาไทยประยุกต์ = / เรียบเรียงโดย มาซาฟูมิ ซาโต้, วัฒนา วุฒิจำนงค์

โดย ซาโต้, มาซาฟูมิ | วัฒนา วุฒิจำนงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ซ215ส 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ซ215ส 2534] (1).

17. บาลี-สันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย / ปรีชา ทิชินพงศ์

โดย ปรีชา ทิชินพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9124 ป467บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9124 ป467บ] (2).

18. ภาษาไทยขั้นต้น

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 ภ484 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 ภ484] (1).

19. ภาษาไทย 3 / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา ... [และคนอื่นๆ] ;

โดย พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ | มยุรี อนันตมงคล | สุปราณี พฤติการณ์ | ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ภ484 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ภ484] (2).

20. ปาลี-สยาม อภิธาน / ของ นาคะประทีป

โดย นาคะประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: 491.373 น445ป 2532 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.373 น445ป 2532] (1).