Refine your search

Your search returned 548 results from 146678 records. Subscribe to this search

|
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิธีการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.04 ส722 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ส722] (3).

2. บริษัทต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนอย่างไร? พร้อมทั้งแนวทางการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทต่างประเทศในไทย / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 บ226 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 บ226] (3).

3. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.043 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.043 ป352] (1).

4. 60 ปัญหาคำพิพากษาศาลฎีกาคดีภาษีอากร / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 347.077 ป525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 296 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ป525] (4).

5. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ค่าจ้างเงินเดือน ค่าจ้างทำของ, ค่าเช่า ค่าโฆษณา, ค่าสิทธิ, หนังสือรับรองและบัญชีพิเศษฯ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ป525 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 263 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ป525] (4).

6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 181 การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมหลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (1).

7. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (3).

8. การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บี.โอ.ไอ [ภาคปฏิบัติ] / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 346.063 ก446 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ก446] (5).

9. การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 : เอกสารสัมมนา นักบัญชีกับธุรกิจยุคไฮเทค วันที่ 21-22 มิถุนายน 2534 ห้องบอลล์รูม โรงแรมแชงกรีลา / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

by การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ( ครั้งที่ 12 : 2534 : กรุงเทพฯ) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี.

Call number: 657 ก475ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2534 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก475ก] (3).

10. ทฤษฏีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 657.076 ม246ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 Description: 7, 410 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 ม246ท] (2).

11. ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร = Accounting theory and tax accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 657 ม246ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม246ท] (12).

12. ข้อคิดในการดำเนินคดีภาษีอากร / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Call number: 343.040269 พ441ข Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.040269 พ441ข] (10).

13. ภาษีมูลค่าเพิ่ม / จัดทำโดย ทีมงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

by ฐานเศรษฐกิจ.

Call number: 336.2714 ห145ภ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หนังสือพิมพ์, 2535 Description: 227 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2714 ห145ภ] (1).

14. หลักการบัญชีขั้นต้น 1 = / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

by เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

Call number: 657.042 ช741ห 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 389 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.042 ช741ห 2535] (9).

15. รวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / สำนักพิมพ์นิติธรรม, เรียบเรียง

by สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Call number: 343.055 ร155 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534 Description: 213 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 ร155] (4).

16. พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475-2534 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 343.054 พ371 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 Description: ก-ข, 74 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.054 พ371] (2).

17. การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Call number: 343.052 พ441ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 พ441ก] (2).

18. เรียนรู้คู่มือภาษีมูลค่าเพิ่ม / สุมิตร มาศรังสรรค์

by สุมิตร มาศรังสรรค์.

Call number: 343.055 ส843ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535 Description: 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 ส843ร] (5).

19. คู่มือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก / โดย บริษัทไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จำกัด

by บริษัทไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส.

Call number: 336.2714 บ226ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 Description: 227 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2714 บ226ค] (2).

20. ประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2532-ปัจจุบัน / รวบรวมและจัดทำโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 336.2 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 Description: 270 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ป352] (3).