ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 235 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง : พ.ศ. 2477-2511 / โดยกลุ่มผู้วิจัย, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส691 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 ส691] (1).

2. สมาคมธรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ = Thammasat business school alumni association / จัดทำโดย บริษัทดอกเบี้ย

โดย บริษัทดอกเบี้ย.

เลขเรียกหนังสือ: 650.0711 ส293 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.0711 ส293] (1).

3. ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง : ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คนดีที่โลกต้องการ / บุญเกิด งอกคำ

โดย บุญเกิด งอกคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 บ394ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิวัตรศิลป์, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 บ394ธ] (1).

4. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง.

โดย บุญเย็น วอทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 บ537ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 บ537ม] (1).

5. รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นภาพร โกศัลวัฒน์

โดย นภาพร โกศัลวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.0071 น197ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.0071 น197ก] (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และการประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในประเทศไทย : ศึกษากรณีบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย บำรุง สุขพรรณ์

โดย บำรุง สุขพรรณ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 378.16912 บ315ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2526?]หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.16912 บ315ร] (2).

7. แนวโน้มพัฒนาการของโลกและประเทศไทยในอนาคต (2536) กับการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อภิชัย พันธเสน

โดย อภิชัย พันธเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 อ251น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 อ251น] (1).

8. ธรรมศาสตร์ 50 ปี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ม246ธ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.593 ม246ธ] (1).

9. เอื้องฟ้า 40 / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธุรกิจ, 2521สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658 ม246อ] (1).

10. คนดีศรีธรรมศาสตร์ / ปรีชา สุวรรณทัต

โดย ปรีชา สุวรรณทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ป469ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ป469ค] (2).

11. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2525 / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 011.75 ม246บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2529-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011.75 ม246บ] (1).

12. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 011.75 ม246ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2527-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011.75 ม246ร] (27).

13. ลักษณะโครงสร้างของครัวเรือนในชนบทของไทยที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร = Structural characteristics of rural families in Thailand effecting the agricultural development / โดยวิชัย พงษ์โหมด.

โดย วิชัย พงษ์โหมด.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ว542ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2521หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ว542ล] (1).

14. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย พ.ศ.2519-2526 / โดย สมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี.

โดย สมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 327.5930595 ส232ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.5930595 ส232ค] (3).

15. สารนิพนธ์เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานไปหางานทำนอกหมู่บ้านของชุมชนชาวประมง (ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปาตาบูดี หมู่ที่3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี / โดยสมชาย ตรัสวงศ์.

โดย สมชาย ตรัสวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

เลขเรียกหนังสือ: 331.127 ส239ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2530หมายเหตุ: สารนิพนธ์ (ป.บอ.)--สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.127 ส239ส] (1).

16. พฤติกรรมความต้องการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / โดยนิพนธ์ ธีระกมลกิจ.

โดย นิพนธ์ ธีระกมลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12 น616พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.12 น616พ] (1).

17. พฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / โดยไชยยง ปฐวินทรานนท์.

โดย ไชยยง ปฐวินทรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1753 ช879พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1753 ช879พ] (1).

18. การปันส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / โดยอภิชาติ คอยระงับ.

โดย อภิชาติ คอยระงับ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1753 อ252ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1753 อ252ก] (1).

19. สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทเงินทุนในประเทศไทย / โดยศมนีย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

โดย ศมนีย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 332.26 ศ129ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.26 ศ129ส] (1).

20. สัดส่วนที่เหมาะสมของเงินสำรองระหว่างประเทศ / โดยชัยสิทธิ์ ตฤษณาฤทธาวงศ์.

โดย ชัยสิทธิ์ ตฤษณาฤทธาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.45 ช445ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.45 ช445ส] (1).