ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 875 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ขมิ้นชัน : รักษาโรคกระเพาะ / บรรณาธิการ, สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล | โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ข237 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ข237 2533] (2), PYULIB-DW [Call number: 615.321 ข237 2533] (1).

2. แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย = / โดย สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

โดย สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 632.7 ส732ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 632.7 ส732ม] (1).

3. การเมืองทมิฬ. ตอนอาณาจักรยากูซ่า / ทวีป วรดิลก, เรียบเรียง

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 320.952 ท199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.952 ท199ก] (1).

4. งานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน / คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

โดย คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 354.593 ค123ง (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 354.593 ค123ง] (7).

5. ยาสมุนไพรจีน 100 ชนิด : คุณสมบัติและการรักษา / รวบรวมโดย บุญชัย ฉัตตะวานิช

โดย บุญชัย ฉัตตะวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 บ426ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 บ426ย] (1).

6. สังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร / โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข

โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 306.461 พ885ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 พ885ส] (6).

7. ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ = / สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

โดย สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 ส831ย 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29 ส831ย 2534] (2).

8. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04233 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04233 พ371] (2).

9. พืชสมุนไพรใช้เป็นยา / เรียบเรียง, ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว.

โดย ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 581.63 ภ672พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 581.63 ภ672พ] (7).

10. แนวคิดและการบริหารงานของ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 080.9593 ส691น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 080.9593 ส691น] (8).

11. ลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของนักเรียนที่ใช้สิ่งเสพติดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = CPI personality characteristics of students who abuse drugs in urban Chiang Mai / ผู้วิจัย อุษา จารุสวัสดิ์, ศิริรัตน์ เจริญวงศ์, นเรศ สุริยกาญจน์

โดย อุษา จารุสวัสดิ์ | ศิริรัตน์ เจริญวงศ์ | นเรศ สุริยกาญจน์ | โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5182 อ864ล (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, 2535สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5182 อ864ล] (1).

12. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

13. คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน คนดีที่สังคมยังต้องการ / ผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ค151 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ค151 2537] (2).

14. สุขวิทยาครอบครัว / เกตุ จินดา

โดย เกตุ จินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ก754ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ก754ส] (2).

15. ยาและการใช้ยาในทางที่ถูก / โดย พยอม ตันติวัฒน์ และ อุษณา หงษ์วารีวัธน์

โดย พยอม ตันติวัฒน์ | อุษณา หงษ์วารีวัธน์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองป้องกันยาเสพติด.

เลขเรียกหนังสือ: 613.8 พ216ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองป้องกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.8 พ216ย] (2).

16. คู่มือแนะนำสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

เลขเรียกหนังสือ: 613.8 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.8 ส691ค] (2).

17. ลิขิตานุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประโชติ เปล่งวิทย, ป.ช., ป.ม.

เลขเรียกหนังสือ: 615 ล415 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615 ล415] (1).

18. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

19. คู่มือยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ค เลขเรียกหนังสือ: WS366 ค962ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WS366 ค962ค 2530] (1).

20. รายการยาไม่น่าใช้ / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม ;

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม | ธงชัย อัศวนิเวศน์ | จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ร] (2).