ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 119 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โครงการสัมมนาคณาจารย์ทางบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2534 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2534 เรื่อง "การผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคของธุรกิจระดับโลก" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ = / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย การสัมมนาคณาจารย์ทางบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษา เรื่องการผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคของธุรกิจระดับโลก ( ครั้งที่ 8 : 2534 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ก525ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ก525ค] (3).

2. การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 : เอกสารสัมมนา นักบัญชีกับธุรกิจยุคไฮเทค วันที่ 21-22 มิถุนายน 2534 ห้องบอลล์รูม โรงแรมแชงกรีลา / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

โดย การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ( ครั้งที่ 12 : 2534 : กรุงเทพฯ) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก475ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก475ก] (3).

3. เอกสารการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2533 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดย การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( 2533) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ก525อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ก525อ] (1).

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246ร 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246ร 2534] (4).

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system (MIS) / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246ร 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246ร 2529] (4).

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246ร 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246ร 2536] (6).

7. ทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์

โดย ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. โครงการพัฒนาตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ช436ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ช436ท] (8).

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ.

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2537] (2).

9. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร / คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. คณาจารย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246ร] (7).

10. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2540] (3).

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร = Information systems for food business management / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246ร] (2).

12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ; หลักการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การประมวลข้อมูลอิเล็กโทรนิค / เรียบเรียงโดย จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช, ชัยยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์

โดย จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช | ชัยยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 จ391ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 จ391ค 2539] (2).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมจัดทำสารสนเทศบนเครือข่ายท้องถิ่นสำหรับงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ = Development of management information system software within a local area network for Faculty of Science administration / คณะผู้ทำการวิจัย, เพชรหงส์ โชติกอาภา ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรหงส์ โชติกอาภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] : 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ร451] (1).

14. แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการวางระบบธุรกิจ / โดย อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

โดย อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ498น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ498น] (7).

15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร228] (1).

16. กลยุทธ์การจัดการสารนิเทศเพื่อการพัฒนา = Information management strategies for development / บรรณาธิการ, รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน, แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์

โดย รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน | แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (2534 : กรุงเทพฯ).

เลขเรียกหนังสือ: 025.52 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.52 ก287] (1).

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร228] (3).

18. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246ร] (10).

19. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับมาตรฐาน = Management information systems (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร228] (2).

20. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system (MIS) / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246ร 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246ร 2533] (2).