ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 345 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 / รวบรวมโดย เฉลิมพล โสมอินทร์

โดย เฉลิมพล โสมอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ธ344 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สิงห์คำการพิมพ์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ธ344] (2).

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 / จัดทำโดย เฉลิมพล โสมอินทร์

โดย เฉลิมพล โสมอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ร355] (2).

3. รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน / แปลโดย ไรน่าน อรุณรังษี

โดย ไรน่าน อรุณรังษี | อิหร่าน. สถานเอกอัครราชฑูต. ศูนย์วัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 342.55 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.55 ร355] (2).

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมศักดิ์ คุณเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ร355] (2).

5. คำสอนชั้นปริญญาตรี วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย สมยศ เชื้อไทย

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ส274ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ส274ค] (4).

6. ข้อมูลเลือกตั้ง 2535 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เกษม วัฒนธรรม

โดย เกษม วัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 324.9593 ข291 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 324.9593 ข291] (1).

7. คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป / โดย สมยศ เชื้อไทย

โดย สมยศ เชื้อไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ส274ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ส274ค 2535] (7).

8. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมัน / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.43 บ572ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.43 บ572ค] (5).

9. รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร.

โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | ดวงพร มาจำเนียร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ134ร] (1).

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ

โดย ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ร355] (4).

11. กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย คันถ์ชิด อินทชาติ

โดย คันถ์ชิด อินทชาติ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค256ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค256ก] (5).

12. รวมบทความเกี่ยวกับ โครงสร้างและกลไกทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ ในทัศนะของ ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

โดย อมร จันทรสมบูรณ์ | สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. สถาบันนโยบายศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 อ274ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 อ274ร] (8).

13. รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม = / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ม246ร] (1).

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส518ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส518ร] (4).

15. รัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย / วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.029 ว541ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.029 ว541ร] (8).

16. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ผู้รวบรวม วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ว528ร 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ว528ร 2536] (5).

17. รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ 60 ปี ประชาธิปไตยไทย / เสน่ห์ จามริก

โดย เสน่ห์ จามริก.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส898ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส898ร] (7).

18. รวมกฎหมายการเมือง. เล่ม 1 / สำนักพิมพ์นิติธรรม, รวบรวม

โดย สำนักพิมพ์นิติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร155] (2).

19. คำบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป กฎหมายเลือกตั้งทั่วไปและคำอธิบายโดยสังเขปของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร / โดย หยุด แสงอุทัย

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ห257ค 2505 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ห257ค 2505] (5).

20. รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และ 60 ปีประชาธิปไตยไทย / เสน่ห์ จามริก

โดย เสน่ห์ จามริก.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส898ร 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส898ร 2535] (2).