Your search returned 17 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. วรรณกรรม : หลักและวิธีการ / สุพรรณี โกศัลวัฒน์

by สุพรรณี โกศัลวัฒน์.

Call number: 808.04 ส829ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 Description: 212 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.04 ส829ว] (2).

2. งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอเมริกัน : ต้นศตวรรษที่ยี่สิบจนถึงปัจจุบัน / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.5 ฉ254ง Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 Description: 531 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.5 ฉ254ง] (2).

3. วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด : ประวัติและวิเคราะห์ / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: 357 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (2).

4. วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: 731 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (5).

5. วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลาย : ประวัติและวิเคราะห์ / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: 634 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (2).

6. วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่สอง) / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 Description: 347 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (3).

7. วรรณคดีอเมริกัน = / ประพันธ์ ภักษา

by ประพันธ์ ภักษา.

Call number: 810.9 ป319ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518 Description: 569 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ป319ว] (2).

8. ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน / เสริมจิตร สิงหเสนี

by เสริมจิตร สิงหเสนี.

Call number: 820 ส924ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518 Description: 120 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 820 ส924ค] (3).

9. วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน = Modern American literature / ระพิณ ทรัพย์เอนก.

by ระพิณ ทรัพย์เอนก.

Call number: 810 ร241ว 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533. Description: 420 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810 ร241ว 2533] (2).

10. คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 = Survey of American literature 1 / สุมารีย์ อิงคนารถ.

by สุมารีย์ อิงคนารถ.

Call number: 810 ส842ค 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535. Description: 63 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810 ส842ค 2535] (1).

11. ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน = Introduction to English and American literatures / เสริมจิตร สิงหเสนี, ธัญญรัตน์ ปาณะกุล.

by เสริมจิตร สิงหเสนี | ธัญญรัตน์ ปาณะกุล.

Call number: 820 ส924ค 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537. Description: 222 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 820 ส924ค 2537] (2).

12. นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม = Novels and short stories of the age of realism and naturalism / สุมารีย์ อิงคนารถ.

by สุมารีย์ อิงคนารถ.

Call number: 811 ส842น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533. Description: 375 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 811 ส842น] (2).

13. วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ = African American literature / เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย.

by เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย.

Call number: 810 ย547ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. Description: ก-ฌ, 338 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810 ย547ว] (2).

14. วรรณคดีอเมริกันยุคสัจจนิยมและธรรมชาตินิยม = American literature in realistic and naturalistic / ประพันธ์ ภักษา.

by ประพันธ์ ภักษา.

Call number: 810 ป319ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2532?]. Description: 252 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810 ป319ว] (2).

15. วรรณดีอเมริกัน ศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่เจ็ด-บทที่สอง) / ฉันทนา ไชยชิต.

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.. Description: 522 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (2).

16. วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่หนึ่ง) / ฉันทนา ไชยชิต

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: 413 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (1).

17. วรรณดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่เจ็ด-บทที่สอง) / ฉันทนา ไชยชิต.

by ฉันทนา ไชยชิต.

Call number: 810.9 ฉ254ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 Description: 348 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (1).