Your search returned 32 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ = Comparicons of responsiveness to economic incentives between professional and business women / วัลยา ชาญโกเวทย์

by วัลยา ชาญโกเวทย์.

Call number: 331.4 ว445ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2529 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: ก-ฎ, 91 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.4 ว445ก] (1).

2. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 / ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู.

by กองวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 371.1 ก351ก 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540. Description: 3, 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 ก351ก 2540] (1).

3. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู, วันที่ 9-11 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย / ฝ่ายวิจัย ติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

by การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู (2537 : เชียงราย) | กองมาตรฐานวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย ติดตามและประเมินผล.

Call number: 371.1 ก485ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2537. Description: 242 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 371.1 ก485ร] (1).

4. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 / ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู.

by กองวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 371.1 ก351ก 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2539. Description: 3, 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.1 ก351ก 2539] (4).

5. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535 Description: ก-ญ, 74 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 373.246 ร451] (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของระบบผลิต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ส691ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537- Description: ก-ฉ, 277 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ส691ร] (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานของผู้สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา / โดย ประยูร ศรีประสาธน์, ประพนธ์ เจียรกูล, ภณิดา มาประเสริฐ

by ประยูร ศรีประสาธน์ | ประพนธ์ เจียรกูล | ภณิดา มาประเสริฐ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ป367ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535 Description: ก-ฌ, 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ป367ร] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการคงอยู่ในอาชีพของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535 Description: ก-ฌ, 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ร451] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา / โดย ทัศนีย์ ธรมธัช, ยุพิน รอดป้อง

by ทัศนีย์ ธรมธัช | ยุพิน รอดป้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.346 ท364ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2540?] Description: ก-ฌ, 69 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.346 ท364ร] (1).

10. สรุปรายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ส352 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?] Description: 85 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ส352] (1).

11. รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประเด็น บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการศึกษา / โดย กุลพล พลวัน

by กุลพล พลวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส783ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 ส783ร] (1).

12. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.12 ส289ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: 111 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.12 ส289ส] (1).

13. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ส 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ส 2543] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่องสื่อการสอน อุปกรณ์ และโรงฝึกงานกับความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม / โดย สบสันต์ อุตกฤษฏ์ ... [และคนอื่นๆ]

by สบสันต์ อุตกฤษฏ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535 Description: ก-ช, 53 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ร451] (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการจัดฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม / โดย สบสันต์ อุตกฤษฏ์ ... [และคนอื่นๆ]

by สบสันต์ อุตกฤษฏ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535 Description: ก-ช, 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ร451] (1).

16. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุรี วิชิตธนบดี

by จุรี วิชิตธนบดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 657 จ645ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Description: ก-ฐ, 113 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 657 จ645ค] (1).

17. อิศราปริทัศน์ [วารสาร]

by สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย | คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพแห่งสภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติ.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพแห่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2543- Description: เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.Current frequency: ราย 2 เดือนOther title: วารสารอิศราปริทัศน์.Availability: No items available

18. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร : ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร, ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2543 / สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 บ969 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 บ969] (2).

19. รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: ก-ซ, 213 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ร] (3).

20. การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี = The graduaters of the higher vocational diploma programs satisfaction with the Marketing Division, Chiangmai School of Technology / นุสรา แสงอร่าม

by นุสรา แสงอร่าม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8007 น745ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 Description: ก-ฌ, 66 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8007 น745ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8007 น745ก] (1).