ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อัปสร กสิตานนท์

โดย อัปสร กสิตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2106 อ549ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.2106 อ549ก] (1).

2. ลักษณะของสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้เลือกใช้บริการต้องการ / ขนิษฐา บุญฤทธิ์

โดย ขนิษฐา บุญฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ข226ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.21 ข226ล] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง สถานรับเลี้ยงเด็ก : สภาพ ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ = Nurseries : situation, problems, and factors affecting to their services / จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ

โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.712 จ556ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.712 จ556ร] (1).

4. รายงานการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์ / ผู้ศึกษาวิจัย, ขนิษฐา เทวินทรภักติ

โดย ขนิษฐา เทวินทรภักติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กลุ่มงานปฏิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.93 ข226ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.93 ข226ร] (1).

5. คู่มือการจัดตั้งเนิร์สเซอรี = Nursery set up : how to / บรรณาธิการ, สุภาพรรณ เยี่ยมชัยยภูมิ

โดย สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ค695] (1).

6. รายงานศูนย์เลี้ยงดูเด็ก : ภาระกิจท้าทายขบวนการแรงงาน / อาซิซ เชาดรี, เขียน ; พลอยชมพู สุคัสถิตย์, แปล

โดย อาซิซ เชาดรี | พลอยชมพู สุคัสถิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.712 อ617ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.712 อ617ร] (5).

7. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behaviors and marketing mix factors affecting parents' choosing nursery service in Muang District, Chiangmai / ปวีณา วงศ์วุฒิ

โดย ปวีณา วงศ์วุฒิ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป496พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป496พ] (2).