Your search returned 15 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
1. สหภาพยุโรป = European documentation, European commission / วิมลวรรณ ภัทโรดม, แปลและเรียบเรียง

by วิมลวรรณ ภัทโรดม | ศูนย์ยุโรปศึกษา.

Call number: 352.114 ส457 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 13, 334 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.114 ส457] (2).

2. ไทย-ยุโรป ในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง / บรรณาธิการ, ธีระ นุชเปี่ยม.

by ธีระ นุชเปี่ยม.

Call number: 327.59304 ท931 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.59304 ท931] (2).

3. สหภาพยุโรปโฉมใหม่ และ 25 ประเทศสมาชิก / บรรณาธิการ, วิมลวรรณ ภัทโรดม.

by วิมลวรรณ ภัทโรดม.

Call number: 337.142 ว672ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 Description: 20, 505 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.142 ว672ส] (2).

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปครั้งที่ 5 และผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย = The fifth enlargement of the European Union and its impacts on Thai economy / คณะผู้วิจัย, นิธินันท์ วิศเวศวร ... [และคนอื่น ๆ]

by นิธินันท์ วิศเวศวร.

Call number: 337.142 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.142 ร451] (1).

5. องค์การระหว่างประเทศ = International organizations / ผู้เขียน, กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ.

by กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ.

Call number: 341.2 ก382อ 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.Publisher: กรุงเทพฯ : คนึงนิจการพิมพ์, 2549 Description: ก-ค, 292 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2 ก382อ 2549] (3).

6. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างไทยและสหภาพยุโรป, 17 มิถุนายน 2548 ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดทำโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมสัมมนาเรื่องความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (2548 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ์.

Call number: 379.12959304 ก485ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กอง, [2549?] Description: 36 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.12959304 ก485ร] (1).

7. สหภาพยุโรปโฉมใหม่ และ 27 ประเทศสมาชิก / บรรณาธิการ, วิมลวรรณ ภัทโรดม, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

by สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ | วิมลวรรณ ภัทโรดม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ยุโรปศึกษา.

Call number: 337.142 ส457 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 4, [32], 560 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.142 ส457 2550] (2).

8. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา / คณะผู้วิจัย, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ]

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 382.09593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Other title: การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 ร451] (1).

9. ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล, พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์

by ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

Call number: 382.3 ช147ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 Description: 306 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 ช147ป] (1).

10. วิกฤติเศรษฐกิจโลกจากสหภาพยุโรปสู่อาเซียน : อุปสรรคและโอกาส, 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

by จาริต ติงศภัทิย์ | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | อรุณี พูลแก้ว | บุษฎี สันติพิทักษ์.

Call number: 330.9 ว495 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552] Description: 47 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9 ว495] (1).

11. บูรณาการสหภาพยุโรป / วิมลวรรณ ภัทโรดม, บรรณาธิการ.

by วิมลวรรณ ภัทโรดม | ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 341.2422 บ746 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Description: 5, 312 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2422 บ746] (1).

12. สหภาพยุโรป = European Union / บุญส่ง ชเลธร.

by บุญส่ง ชเลธร.

Call number: 341.2422 บ582ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2555. Description: 320 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2422 บ582ส] (2).

13. EURO ล่มสลาย : เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก = The lost continent : the BBC's Europe editor on Europe's darkest hour since World War Two / Gavin Hewitt, เขียน ; รติพร ชัยปิยะพร, แปล.

by เฮวิท, การ์วิน | รติพร ชัยปิยะพร.

Call number: 332.494 ฮ671ย Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2557. Description: 492 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.494 ฮ671ย] (2).

14. สหภาพยุโรป : การเมือง นโยบาย ระบบการอภิบาล = European Union / ขจิต จิตตเสรี.

by ขจิต จิตตเสรี.

Call number: 341.2422 ข139ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Description: 777 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2422 ข139ส] (1).

15. หลักการสำคัญว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป = Important principles concerning free movement of goods under the law of the European Union / โดย จารุประภา รักพงษ์.

by จารุประภา รักพงษ์.

Call number: 341.2422 จ326ห Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Description: 9, 169 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2422 จ326ห] (2).