Refine your search

Your search returned 295 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. บทคัดย่อสารนิพนธ์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ... คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย วนิดา จันทนทัศน์

by วนิดา จันทนทัศน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Call number: 016.30223 ว169บ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.30223 ว169บ] (1).

2. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

by ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 659.2 ล118ก 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2532] (2).

3. การผลิตและการใช้สื่อด้านการประชาสัมพันธ์ = Production and application of mass media in public relation / อนันต์ธนา อังกินันทน์

by อนันต์ธนา อังกินันทน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.23 อ171ก 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 อ171ก 2532] (1).

4. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

by อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.2 อ419ก 2531 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. Description: 286 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

5. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน

by ปรมะ สตะเวทิน.

Call number: 302.2 ป167ห 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7Publisher: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2533] (3).

6. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ป459 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Description: 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

7. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา

by ลดาวัลย์ ยมจินดา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 659.2 ล118ก 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ล118ก 2535] (9).

8. ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / [รวบรวมโดย] กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 305.42 ภ457 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 346 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.42 ภ457] (4).

9. การสื่อสารมวลชน / ยุพา สุภากุล

by ยุพา สุภากุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

Call number: 302.23 ย412ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: 340 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ย412ก] (9).

10. วิกฤตการณ์สื่อมวลชนไทย พฤษภาคม 2535 / จัดโดย สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนทั่วประเทศ ... [และอื่น ๆ]

by สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนทั่วประเทศ.

Call number: 302.23 ว495 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2535 Description: 104 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ว495] (2).

11. สื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา = Mass communication and public relation for education / อนันต์ธนา อังกินันทน์, เกื้อกูล คุปรัตน์

by อนันต์ธนา อังกินันทน์ | เกื้อกูล คุปรัตน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 302.23 อ171ส 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 Description: ก-ฑ, 522 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 อ171ส 2532] (4).

12. กลยุทธ์การสร้างตัวเองให้เป็นข่าว = / ปีเตอร์ มิลเลอร์, เขียน ;

by มิลเลอร์, ปีเตอร์ | สำเร็จ ศรีพงษ์กุล.

Call number: 659.1965 ม584ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, [2535?] Description: 214 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1965 ม584ก] (2).

13. ทำเนียบนามและบุคคลากรทางสื่อมวลชนในภาคกลางในประเทศไทย / โครงการวางแผนครอบครัว

by โครงการวางแผนครอบครัว.

Call number: 302.2025 ค962ท (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, [251-?] Description: 3 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 302.2025 ค962ท] (1).

14. จริยธรรมสื่อมวลชนไทย / สุกัญญา สุดบรรทัด และคณะ

by สุกัญญา สุดบรรทัด.

Call number: 070.43 ส739จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 Description: 98 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ส739จ] (5).

15. แบบจำลองการสื่อสารสำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชน / เดนิส แมคเควล, สเวน วินดาห

by แมคเควล, เดนิส | วินดาห | สวนิต ยมาภัย | ระวีวรรณ ประกอบผล.

Call number: 302.23 ม861บ 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 Description: 178 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ม861บ 2537] (7).

16. สื่อมวลชนกับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ (นวกรรม) และทัศนคติบางประการของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / นรินทร์ชัย พัฒนพงศา

by นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.

Call number: 630.92 น243ส (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 Description: 57, 7 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.92 น243ส] (1).

17. รายงานการวิจัย พฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของพระสงฆ์มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่และพัฒนาความคิดจิตใจของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 4 (จังหวัดอุดรธานี) / บำรุง สุขพรรณ์

by บำรุง สุขพรรณ์.

Call number: 380.3 บ315พ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 Description: 166 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.3 บ315พ] (2).

18. นิสัยการรับข่าวสารของประชาชนในหมู่บ้านชนบทไทย / สมควร กวียะ

by สมควร กวียะ.

Call number: 380.3 ส233น (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523 Description: 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.3 ส233น] (1).

19. สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา / จุมพล รอดคำดี.

by จุมพล รอดคำดี.

Call number: 302.2 จ638ส Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: 178 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 จ638ส] (8).

20. คู่มือวารสารศาสตร์ / Ronnaporn, Narong

by รณพร | ณรงค์.

Call number: 302.2 ร123ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พีเอสพี, [2532?] Description: 12, 207 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ร123ค] (1).