Your search returned 25 results from 146493 records. Subscribe to this search

|
1. ทศวรรษ--องค์การพัฒนาเอกชน / เสนีย์วรรณ เสนียุทธ์, สัมภาษณ์-ถอดความ ; ไพศาล สังโวลี, บรรณาธิการ

by เสนีย์วรรณ เสนียุทธ์ | ไพศาล สังโวลี.

Call number: 307.1406 ท239 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2534 Description: 160 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1406 ท239] (3).

2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประสบการณ์ ปัญหาและทิศทางงานพัฒนาชาวเขาขององค์กรพัฒนาเอกชนชาวเขา, วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2533 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขาร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประสบการณ์ ปัญหาและทิศทางงานพัฒนาชาวเขาขององค์กรพัฒนาเอกชนชาวเขา (2533 : เชียงใหม่) | โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 306.08 ก474ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชนกลุ่มน้อย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533. Description: 53 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.08 ก474ป] (2).

3. NGOs อีสาน : ทางเลือกแห่งพลังการเปลี่ยนแปลง / โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสาน

by คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสาน.

Call number: 361.76 ค123อ Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : คณะกรรมการ, 2540 Description: 194 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.76 ค123อ] (2).

4. ชุมชนเข้มแข็ง : บทเรียนภาคปฏิบัติ / สมพันธ์ เตชะอธิก, บรรณาธิการ

Call number: 307.14 ช622 Material type: book BookPublisher: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.) ภาคอีสาน, 2541 Description: 245 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ช622] (2).

5. วัฒนธรรมสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / อุทัย ดุลยเกษม

by อุทัย ดุลยเกษม.

Call number: 303.44 อ819ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสยามศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2533 Description: 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 อ819ว] (1).

6. รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Call number: 361.76 น424น (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาเชียและภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา, 2541 Description: ก-ข, 127 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.76 น424น] (1).

7. เอ็นจีโอ 2000 / ณรงค์ เพ็ชประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 307.1412 อ892 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 265 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1412 อ892] (3).

8. องค์กรให้ทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย / อมรา พงศาพิชญ์, นิตยา กัทลีรดะพันธุ์, บรรณาธิการ

by อมรา พงศาพิชญ์ | นิตยา กัทลีรดะพันธุ์.

Call number: 303.484 อ113 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 158 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.484 อ113] (1).

9. บันทึกลับ NGOs : กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ / บรรณาธิการ, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

by ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

Call number: 361.77 บ268 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543. Description: 278 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.77 บ268] (3).

10. รายงานการวิจัยประเมินผล บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาชุมชนในชนบท / โดย วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

by วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 361.763 ว399ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?] Description: 139 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.763 ว399ร] (1).

11. รายงานการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานเด็ก : ศักยภาพและทิศทางในอนาคต / โดย พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

by พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ | โครงการประสานงานเครือข่ายแรงงานเด็ก.

Call number: 331.31 พ565ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการประสานงานเครือข่ายแรงงานเด็ก, 2538 Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.31 พ565ร] (2).

12. รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก / สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย

by สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย.

Call number: 616.9792 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส293ร] (1).

13. การสำรวจระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรพัฒนาเอกชนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = A survey of data and information systems of non-governmental organizations in the Upper North of Thailand / รัตนา ณ ลำพูน

by รัตนา ณ ลำพูน.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: ก-ค, 117 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

14. การพัฒนาเครือข่ายลุ่มน้ำโดยองค์กรนักพัฒนาเอกชน / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

by อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

Call number: 333.91 อ353ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 Description: 39 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.91 อ353ก] (1).

15. จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สุรพล มุละดา

by สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ | สุรพล มุละดา.

Call number: 361.763 ส139จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2544 Description: 152 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.763 ส139จ] (1).

16. เอ็น จี โอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้? / บรรณาธิการ, เบ็ญจมาศ ศิริภัทร, สุรพล มุละดา

by เบ็ญจมาศ ศิริภัทร | สุรพล มุละดา.

Call number: 361.76 อ892 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2545 Description: 4, 183 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.76 อ892] (1).

17. ทำเนียบองค์การพัฒนาเอกชน 2546 = 2003 Directory of Non-Governmental organizations / บรรณาธิการ, อนุสรณ์ ไชยพาน

by อนุสรณ์ ไชยพาน | คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.

Call number: 361.76 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2546 Description: 64, 368 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 361.76 ท424] (1).

18. วิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย / จามะรี เชียงทอง

by จามะรี เชียงทอง | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 303.484 จ313ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2543 Description: 4, 60 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.484 จ313ว] (1).

19. สามทศวรรษขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 361.76 ส647 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543 Description: 2, 113 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 361.76 ส647] (1).

20. องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย / สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 361.763 จ683อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546 Description: ก-ฌ, 256, 41 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.763 จ683อ] (2).