Your search returned 36 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาอนามัย / พัฒน์ สุจำนงค์

by พัฒน์ สุจำนงค์.

Call number: 613 พ113ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2523 Description: 92 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 พ113ก] (1).

2. อนามัยส่วนบุคคล-อนามัยชุมชน / ฟอง เกิดแก้ว

by ฟอง เกิดแก้ว.

Call number: 613 ฟ154อ 2525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525 Description: 230 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ฟ154อ 2525] (2).

3. เอกสารการสัมมนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่สอง ในเรื่องเกี่ยวกับประชากร การวางแผนครอบครัว และการอนามัย โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 : หัวข้อเกี่ยวกับการอนามัย / บรรณาธิการ, นภาพร ชโยวรรณ, ภัสสร ลิมานนท์

by นภาพร ชโยวรรณ | ภัสสร ลิมานนท์.

Call number: 362.1 อ884 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ค, 234 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 อ884] (1).

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาความต้องการและการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs assessment : the socio-economic and health needs and services in Samoeng District Chiang Mai Province / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเวศน์ คิดอ่าน | บุษยมาส สินธุประมา | นิภา ปวีณเกียรติคุณ | เจนศิริ จันทร์ศิริ | ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์.

Call number: 362.1 ก493 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2536?]. Description: ก-ช, 72 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 ก493] (7).

5. กระบวนการพยาบาลกับการพัฒนาอนามัยชุมชน / ศุภวรรณ มโนสุนทร.

by ศุภวรรณ มโนสุนทร.

Call number: WY106 ศ722ก 2534 Material type: book BookPublisher: [สงขลา] : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534. Description: 165 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 ศ722ก 2534] (2).

6. สถานการณ์ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / เรียบเรียง, ยุวดี คาดการณ์ไกล ; บรรณาธิการ, ชูชัย ศุภวงศ์

by ยุวดี คาดการณ์ไกล | ชูชัย ศุภวงศ์.

Call number: 363.7 ย442ส (ส.ร.) Call number: WA30 ย442ส 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2542 Description: 132 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA30 ย442ส 2542] (1). Items available for reference: [Call number: 363.7 ย442ส] (2).

7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย หมู่ 3 บ้านหนองโขง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณี ทายะติ, สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล

by ดรุณี ทายะติ | สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์ | ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล.

Call number: 613 ด135ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: ก-จ, 72 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ด135ก] (1).

8. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านท่ามะโก๋ หมู่ 8 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ชูศรี วงษ์เครือวัลย์, ดรุณี ทายะติ

by พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ | ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ | ดรุณี ทายะติ.

Call number: 613 พ247ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: ก-ฌ, 72 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 พ247ก] (1).

9. เปิดมุมมองนักคิดกับโรงพยาบาลชุมชนใน 2 ทศวรรษหน้า / ชมรมแพทย์ชนบท

by ชมรมแพทย์ชนบท.

Call number: WX158 ป699 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิแพทย์ชนบท, [2544?] Description: 59 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: WX158 ป699 2543] (1).

10. คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวณิช

by พิรุณ รัตนวณิช | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Call number: WY108 พ734ค 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2545 Description: 240 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY108 พ734ค 2545] (7).

11. อนามัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) / ผู้เขียน, พัฒน์ สุจำนงค์

by พัฒน์ สุจำนงค์.

Call number: WA546 พ525อ 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2544 Description: 449 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA546 พ525อ 2544] (2).

12. พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 362.12 พ444 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547 Description: 10, 314 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 พ444] (2).

13. พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง, ภาคเมือง / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 362.12 พ444 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังและสุขภาพ, 2547 Description: 10, 288 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 พ444] (3).

14. การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนแบบแก้ปัญหาของพิชชินีในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พบ. 487 ข) = The study of using teaching by Pizzini's model of problem solving in community nursing practicum 2 (SN 487 B) / ประยดา แสงอาสภวิริยะ, เกศินี วุฒิวงศ์, จิตนธี เขนย.

by ประยดา แสงอาสภวิริยะ | เกศินี วุฒิวงศ์ | จิตนธี เขนย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: WY20.5 ป362ก 2547 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. Description: ก-ฌ, 79 หน้า.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ป362ก 2547] (2).

15. การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2546 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ : ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน, วันที่ 11-12 ธันวาคม 2546 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค / จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลียพายัพ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค.

by การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ: ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน (2546 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค | สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค.

Call number: WY106 ก482ก 2546 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 Description: 72, 25 หน้า.Other title: กระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ : ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน.Availability: Items available for reference: [Call number: WY106 ก482ก 2546] (1).

16. สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน / ผู้เขียน, ทิพวรรณ เรืองขจร

by ทิพวรรณ เรืองขจร.

Call number: 613 ท478ส Material type: book BookPublisher: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550 Description: 11, 325 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ท478ส] (1).

17. การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน / นักวิจัย, รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่นๆ]

by รัชนี จันทร์เกษ.

Call number: 362.12 ก461 (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551 Description: 12, 244 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 ก461] (2).

18. การพยาบาลอนามัยชุมชน / คณะผู้เขียน, จีราภรณ์ กรรมบุตร ... [และคนอื่นๆ]

by จีราภรณ์ กรรมบุตร.

Call number: WY106 ก492 2555 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 Description: 8, 407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 ก492 2555] (10).

19. เอกสารคำสอนกระบวนวิชา : สุขวิทยาส่วนบุคคลและชุมชน = Personal and community hygiene / ปรีชา วงศ์ทิพย์

by ปรีชา วงศ์ทิพย์.

Call number: 613 ป468อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ลูกช้างมีเดียนานาเซ็นเตอร์, 2553 Description: ก-ฐ, 407 หน้า : แผนภูมิ.Other title: สุขวิทยาส่วนบุคคลและชุมชน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ป468อ] (1).

20. ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" / โดย เสรี พงศ์พิศ.

by เสรี พงศ์พิศ.

Call number: 306.461 ส929ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Description: 37 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การจัดการสุขภาพโดยชุมชน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 ส929ป] (1).