Refine your search

Your search returned 33 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. การค้าไทย-อินโดจีน / ผู้แต่ง, ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, วัชรินทร์ ยงศิริ, มานะ มาลาเพชร

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | มานะ มาลาเพชร | วัชรินทร์ ยงศิริ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 382.09593 ธ464ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 413 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 ธ464ก] (5).

2. ผู้อพยพลี้ภัยจากอินโดจีน / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

by ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

Call number: 325.259 ข137ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2536 Description: 184 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.259 ข137ผ] (3).

3. อินโดจีน : บรรณานุกรม / โดย โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

by โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Call number: 016.959 ค961อ (อ.) Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535 Description: ก-ค, 153 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.959 ค961อ] (2).

4. ขุมทองอินโดจีน / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Call number: 337.59 ส239ข Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537 Description: 216 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.59 ส239ข] (5).

5. อินโดจีนในกระแสปริวรรตเศรษฐกิจการเมือง = / โดย ศูนย์ข้อมูลอินโดจีน ผู้จัดการ

by ศูนย์ข้อมูลอินโดจีน ผู้จัดการ.

Call number: 330.959 ศ812อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2537?] Description: 214 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.959 ศ812อ] (5).

6. โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย / โดย นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศ์บุญสิน

by นพวรรณ จงวัฒนา | เกื้อ วงศ์บุญสิน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 304.666 น188ค (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ซ, 91 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.666 น188ค] (2).

7. ผู้ลี้ภัยอินโดจีน : ความคาดหวังในชีวิต / สมบูรณ์ สุขสำราญ

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Call number: 304.809 ส258ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.809 ส258ผ] (4).

8. ประมวลกฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน / ผู้รวบรวม, พิพัฒน์ เรืองงาม, ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, มานะ มาลาเพชร

by มานะ มาลาเพชร | พิพัฒน์ เรืองงาม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

Call number: 341.754 ป351 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ข, 208 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.754 ป351] (1).

9. แหลมอินโดจีน สมัยโบราณ / พระยาอนุมานราชธน

by อนุมานราชธน, พระยา.

Call number: 959 อ197ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2515 Description: 386 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 อ197ห] (3).

10. ปัญหาสำคัญในแหลมอินโดจีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / วนิดา ตรงยางกูร

by วนิดา ตรงยางกูร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 959 ว153ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519 Description: 151 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ว153ป] (2).

11. สงครามอินโดจีน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call number: 959.7041 ช495ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2517 Description: 365 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.7041 ช495ส] (1).

12. ผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ.2518-ปัจจุบัน = / สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

by สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ.

Call number: 325.2597 ผ749 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?] Description: 58 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.2597 ผ749] (1).

13. สงครามนอกแบบ เวียดนาม-เขมร ชนวนแห่งสงครามอินโดจีน-เวียดนาม / ชาคริตย์ พิษณุรักษ์, ผู้รวบรวม

by ชาคริตย์ พิษณุรักษ์.

Call number: 959.704 ช463ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2522?] Description: 154 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.704 ช463ส] (1).

14. สงครามนอกแบบ จีน-เวียดนาม, ชนวนแห่งสงครามอินโดจีน จีน-เวียดนาม / ชาคริตย์ พิษณุรักษ์

by ชาคริตย์ พิษณุรักษ์.

Call number: 959.7041 ช463ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [25-?] Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.7041 ช463ส] (1).

15. ต้นตอแห่งความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชากับพรรคคนงานเวียตนาม / แปลโดย สุรกานต์ วัฒนลัย, บรรณาธิการ, กลุ่มศึกษาปัญหาอินโดจีน

by สุรกานต์ วัฒนลัย | กลุ่มศึกาาปัญหาอินโดจีน.

Call number: 959.704 ต125 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2523 Description: 223 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.704 ต125] (1).

16. สงครามและความขัดแย้งในอินโดจีน / อุษณีย์ ฉัตรานนท์ และ ถาวร สุขากันยา, บรรณาธิการ

by อุษณีย์ ฉัตรานนท์ | ถาวร สุขากันยา.

Call number: 959.704 ส134 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2522 Description: 227 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.704 ส134] (1).

17. วิเคราะห์ความขัดแย้งจีน-โซเวียต กับสงครามไม่ประกาศในอินโดจีน / สมชัย รักวิจิตร.

by สมชัย รักวิจิตร.

Call number: P. ส238ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ปณิธาน, 2522. Description: 156 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ส238ว] (1).

18. รายงานวิจัยเรื่อง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน / คณะผู้วิจัย, อิทธิพล ปานงาม, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

by อิทธิพล ปานงาม.

Call number: 382.09593 อ727ก 2538 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Description: 215 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 อ727ก 2538] (2).

19. ตามหามิตรภาพบนเส้นทางอินโดจีน : บทบันทึกสำรวจเส้นทาง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน / รอน แรมทาง, เขียน

by รอน แรมทาง.

Call number: 915.9 ร185ต Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540 Description: 168 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9 ร185ต] (2).

20. อินโดจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่ ค.ศ. 1975-1991 / ผู้แต่ง, ธีระ นุชเปี่ยม

by ธีระ นุชเปี่ยม.

Call number: 320.959 ธ661อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 Description: 232 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.959 ธ661อ] (2).