ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แนวทางการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าขั้นกลางเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 382.6 ส181น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ส181น] (2).

2. คู่มือปฏิบัติการวิชา Import-export และ shipping / Brit-Am Academy

โดย บริต-แอม อะคาเดมี.

เลขเรียกหนังสือ: 382 บ215ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริต-แอม อะคาเดมี, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 บ215ค] (2).

3. เอกสารวิชาการส่งออก. ชุดที่ 1, พัฒนาความรู้สู่ตลาดโลก. เรื่องที่ 2, ธุรกิจการเงินการธนาคารเพื่อการส่งออก / ผู้เรียบเรียง, สมพงษ์ เฟื่องอารมย์

โดย สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ | กรมพาณิชย์สัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.154 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพาณิชย์สัมพันธ์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.154 ส263อ] (2).

4. เอกสารวิชาการส่งออก. ชุดที่ 1, พัฒนาความรู้สู่ตลาดโลก. เรื่องที่ 4, สินเชื่อเพื่อการส่งออก / ผู้เรียบเรียง, สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์, ประยูร อิศรศักดิ์, วัชระ ปิยะพงษ์.

โดย สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ | ประยูร อิศรศักดิ์ | วัชระ ปิยะพงษ์ | กรมพาณิชย์สัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.742 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพาณิชย์สัมพันธ์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.742 ส263อ] (1).

5. การตลาดเพื่อการส่งออก = Marketing for export / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 ด499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 ด499ก] (3).

6. การศึกษาธุรกิจส่งออกยาสูบ บริษัท อินทาเบ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด / ดาริกา ดวงราศรี

โดย ดาริกา ดวงราศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17371 ด428ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17371 ด428ก] (2).

7. การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1763 ศ817ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.1763 ศ817ก] (1).

8. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนัง) / โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47675 จ166ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47675 จ166ร] (2).

9. คู่มือการส่งออก (ภาคปฎิบัติ) / เขียนโดย ชาย กิตติคุณาภรณ์

โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.6 ช523ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดสีการพิมพ์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ช523ค] (1).

10. สินค้าเป้าหมายส่งออก ปี 2540 : สินค้าอุตสาหกรรม แร่และเชื้อเพลิง / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.609593 ก169ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.609593 ก169ส] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยกระทบการส่งออกของไทยและยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไข = Factors determining Thailand's export : strategy for enhanching competitiveness / คณะผู้วิจัย, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.6 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ร451] (2).

12. รายงานการวิเคราะห์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน / โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ม246ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, 2538-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.09593 ม246ร] (1).

13. ปัจจัยที่มีผลในการใช้สินเชื่อเพคกิ้งเครดิตเพื่อการส่งออกของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ = The factors effecting in using export packing credit loan of exporters in Changwat Chiang Mai / ต่อศักดิ์ คำแสน

โดย ต่อศักดิ์ คำแสน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษ 1990 = An analysis of export growth slowdown of Thailand in the 1990s / โดย คมสัน สุริยะ.

โดย คมสัน สุริยะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.6 ค152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.6 ค152ก] (1). Special Status (1).

15. การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import & export accounting / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.86 ส248ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.86 ส248ก] (3).

16. เจาะ 30 ตลาดค้าต่างแดน = Trade opportunity / โดย สุรกิจ จุฑาเทศ

โดย สุรกิจ จูฑาเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ส845จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 ส845จ] (2).

17. หลักการค้าเพื่อนำเข้า-ส่งออก / บรรณาธิการบริหาร, บุญเอื้อ เดชชัย

โดย บุญเอื้อ เดชชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 382.5 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.5 ห321] (2).

18. สินเชื่อเพื่อการส่งออก = Export financing / สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

โดย สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.742 ส263ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.742 ส263ส] (2).

19. กลยุทธ์การทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า ภาคปฏิบัติ / อดุลย์ เมณฑ์กูล.

โดย อดุลย์ เมณฑ์กูล.

เลขเรียกหนังสือ: 382 อ134ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 อ134ก] (3).

20. การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import & export accounting / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.86 ส248ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.86 ส248ก 2546] (3).