Refine your search

Your search returned 42 results from 147575 records. Subscribe to this search

|
1. อัญมณี และเครื่องประดับ / กมลลักษณ์ โตสกุล

by กมลลักษณ์ โตสกุล.

Call number: 338.278 ก136อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2528 Description: 90 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.278 ก136อ] (1).

2. รายงานการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในภาคเหนือ / โดย รัตนา เอี่ยมคณิตชาติ.

by รัตนา เอี่ยมคณิตชาติ | ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ.

Call number: 338.47739 ร376ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2533-. Description: ก-ง, 29, 14 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.47739 ร376ร] (1).

3. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

by วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฏ, 109, [23] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

4. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอฟแอนด์อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด / วดี วิประกษิต

by วดี วิประกษิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.76882 ว161ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2539 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 Description: ก-ซ, 116 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.76882 ว161ก] (2).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศุภมาศ พยัคฆพันธ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: 338.47739 ศ735ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 Description: 2, 35 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.47739 ศ735ร] (1).

6. ถนิมพิมพาภรณ์ / กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

by กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Call number: 745.09593 ก351ถ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2535?] Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.09593 ก351ถ] (1).

7. อัญมณีและเครื่องประดับ [วารสาร]

by สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2542 Description: เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Current frequency: ราย 2 เดือนOther title: Gem and Jewelry.Online access: Journal Homepage | Journal Homepage Availability: No items available

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีเสริมโชคชะตา = The factors that influence the wearing of fortune jewelry / กรกิจ สหัสโพธิ์

by กรกิจ สหัสโพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ก152ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ฌ, 99 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก152ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ป] (1).

9. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ = Gem and jewelry business / ปฏิมากร คุ้มเดช

by ปฏิมากร คุ้มเดช.

Call number: 338.47739 ป138ธ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย 2001 สยาม อีโคโนมิค, 2544 Description: ก-จ, 330 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47739 ป138ธ] (2).

10. ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี จ. พะเยา ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

by กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Call number: 338.47739 ก169ศ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2546- Description: [19] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.47739 ก169ศ] (1).

11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงงานผลิตเครื่องประดับแท้ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา บริษัทบริลเลียนท์ เจมส์ แอนด์ จิวเวอรี่ จำกัด = The feasibility study of the Genuine Jewelry Manufacturing Factory in Chiang Mai Project, a case study of Brilliant Gems and Jewelry Company Limited / สุรเชษฐ์ โฆษะวิวัฒน์

by สุรเชษฐ์ โฆษะวิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.761745 ส848ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. Description: ก-ณ, 193 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.761745 ส848ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.761745 ส848ก] (1).

12. อัญมณีอินทรีย์ = Organic gemstones / อภิเชษฐ์ บุญสูง

by อภิเชษฐ์ บุญสูง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอัญมณีวิทยา.

Call number: 553.8 อ252อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 Description: ก-ฒ, 181 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 553.8 อ252อ] (1).

13. การออกแบบเครื่องประดับสมัยกรุงศรีอยุธยา / วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ.

by วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ.

Call number: 739.27 ว256ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2545 Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 739.27 ว256ก] (1).

14. เพชร = Diamond / ศักดา ศิริพันธุ์.

by ศักดา ศิริพันธุ์.

Call number: 739.27 ศ321พ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548 Description: 252 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 739.27 ศ321พ] (1).

15. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปประเทศญี่ปุ่น = Factors influencing Thai gems and jewelry export to Japan / ภาณุพันธุ์ จิตศักดานนท์

by ภาณุพันธุ์ จิตศักดานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 382.456882 ภ432ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฎ, 65 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.456882 ภ432ป] (1).

16. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา = Factors influencing Thai gems and jewelry import of the United State of America / กฤติยา ทุนอินทร์

by กฤติยา ทุนอินทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 382.456882 ก273ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ณ, 139 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.456882 ก273ป] (1).

17. การออกแบบลวดลาย / พีนาลิน สาริยา

by พีนาลิน สาริยา.

Call number: 745.4 พ791ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 Description: 220 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.4 พ791ก] (1).

18. เทคนิคสร้างสรรค์งานฝีมือจากเชือกถัก หลากสีสัน หลายสไตล์ / คณะผู้จัดทำ, จันทร วรากุลเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by จันทร วรากุลเทพ.

Call number: 746.42 ท591 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต สติวดิโอ, [2550?] Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.42 ท591] (1).

19. โครงการวิจัยการศึกษาศิลปกรรมล้านนา : รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = A study of Lan Na arts : design and development of traditional Lan Na jewelry in Chiang Mai, a study of Lan Na Arts : an application jewelry design / โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์

by เธียรชาย อักษรดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศิลปะไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 739.27 ธ813ค (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: 222 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ | สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 739.27 ธ813ค] (1).

20. รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2009 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549- Description: ... เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 2009] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 2009] (2).