Refine your search

Your search returned 108 results from 147560 records. Subscribe to this search

|
1. เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4 : รวมเรื่องสั้นของริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ / มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ

by อะคุตะงะวะ, ริวโนะสุเกะ | มณฑา พิมพ์ทอง.

Call number: 895.63 อ463ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, [2534?] Description: 4, 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 อ463ร] (3).

2. ฟรันซ์ คาฟคา : ชีวิตและวรรณกรรม / ถนอมนวล โอเจริญ

by ถนอมนวล โอเจริญ.

Call number: 928.31 ถ161ฟ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 Description: 331 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.31 ถ161ฟ] (4).

3. 6 เรื่องสั้นรางวัลทอง : ฉบับอังกฤษเทียบไทย / แปลโดย ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ

by บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.

Call number: 808.31 ห111 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2531 Description: 4,169 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.31 ห111] (2).

4. รวมเรื่องย่อ วรรณกรรมเอกของโลก. ชุดที่ 2 = / ภิรมย์ พุทธรัตน์, แปลและเรียบเรียง

by ภิรมย์ พุทธรัตน์.

Call number: 808.83 ร157 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2522?] Description: 262 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.83 ร157] (1).

5. รวมเรื่องสั้นรางวัลโนเบล = / ภิรมย์ พุทธรัตน์, ผู้แปล

by ภิรมย์ พุทธรัตน์.

Call number: 808.83 ร157 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2520?] Description: 197 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.83 ร157] (1).

6. รวมเรื่องสั้นพระราชนิพนธ์ ร.6 / ส. อาจสาลี, ผู้รวบรวม

by ส. อาจสาลี.

Call number: 808.83 ร157 2520 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2520 Description: 255 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.83 ร157 2520] (1).

7. ประมวญเรื่องสั้น / โดย ว. ณ ประมวญมารค

by ว. ณ ประมวญมารค.

Call number: 808.831 ว111ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516 Description: 438 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.831 ว111ป] (1).

8. นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

by สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

Call number: 809 ส293น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2528 Description: 275 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ส293น] (2).

9. นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

by สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

Call number: 809 ส293น 2532 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับประพันธ์สาส์น, 2532 Description: 277 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ส293น 2532] (2).

10. สัจจธรรมจากความฝันและนิยายสมัยเก่าของจีนเรื่องอื่น ๆ / รวบรวมโดย เลิศ กำแหงฤทธิรงค์

by เลิศ กำแหงฤทธิรงค์.

Call number: 895.1301 ส551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2531 Description: 188 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.1301 ส551] (4).

11. คลื่นลมวันวิวาห์ : รวมเรื่องสั้นเลือกสรร / หม่าเฟิง ... [และคนอื่นๆ], เขียน ;

by หม่าเฟิง | สุชาติ ภูมิบริรักษ์.

Call number: 895.1301 ห186ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เป่ยจิง, จีน : ภาษาต่างประเทศ, 2529 Description: 376 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.1301 ห186ค] (1).

12. วีรกรรมของชาวค่ายบางระจันจาก "ไทยรบพม่า" พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : ดงบาปและความกตัญญู โดย ท. เลียงพิบูลย์ / องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

by กรมสรรพสามิต. องค์การสุรา | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา | ท. เลียงพิบูลย์.

Call number: 895.914 ก169ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2512 Description: 134 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ก169ว] (1).

13. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 1 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 895.91301 ก169ร Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538. Description: 91 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (2).

14. เรื่องสั้นประเภทเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวละคร = The short story of character / ชูทิพย์ นาภู.

by ชูทิพย์ นาภู.

Call number: 808.8301 ช663ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538. Description: 4, 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.8301 ช663ร] (2).

15. เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง = The short story of plot / ชูทิพย์ นาภู.

by ชูทิพย์ นาภู.

Call number: 808.831 ช663ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. Description: 3, 187 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.831 ช663ร] (2).

16. ลักษณะ"ก้าวหน้า"ของเรื่องสั้นในช่วง พ.ศ.2510-พ.ศ.2516 = The new movement of the short stories between B.E.2510 to B.E.2516 / ภิญโญ กองทอง.

by ภิญโญ กองทอง.

Call number: 895.913 ภ524ล (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2528. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528. Description: 387, [4] หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 895.913 ภ524ล] (1).

17. เทคนิคการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์และรวมเรื่องสั้น / เผชิญ พันโพยม.

by เผชิญ พันโพยม.

Call number: 808.31 ผ751ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2540. Description: 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.31 ผ751ท] (1).

18. การเขียนสร้างสรรค์ : เรื่องสั้น-นวนิยาย / ไพโรจน์ บุญประกอบ, เขียน.

by ไพโรจน์ บุญประกอบ.

Call number: 808.83 พ992ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539. Description: 239 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.83 พ992ก] (2).

19. เคล็ดลับการเขียนเรื่องสั้น / ถวัลย์ มาศจรัส

by ถวัลย์ มาศจรัส.

Call number: 808.831 ถ267ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2540 Description: 168 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.831 ถ267ค] (1).

20. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 2 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 895.91301 ก169ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (1).