Your search returned 43 results from 146655 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ NIC เขตปลอดโสเภณี / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 363.44 ม246อ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2534 Description: ก-ง, 148 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ม246อ] (2).

2. แม่หญิงสิขายตัว : ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย / ยศ สันตสมบัติ

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 363.44 ย152ม (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2534 Description: 279 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ย152ม] (3), PYULIB-DW [Call number: 363.44 ย152ม] (1).

3. ร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 306.74 ม246ร Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สถาบัน, 2537 Description: 206 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 ม246ร] (3).

4. รูปแบบใหม่ของการค้าทาส การค้าหญิงและเด็กสาวพม่าในประเทศไทย = / สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธ์, ผู้แปล

by สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธ์.

Call number: 306.74 ร719 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, [2538?] Description: 229 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 ร719] (4).

5. นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย / ศุลีมาน นฤมล

by ศุลีมาน นฤมล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: 363.44 ศ747น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 Description: 286 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ศ747น] (2).

6. เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของโสเภณี = The captive women / โดย ประกาย นนทวาสี ... [และคนอื่นๆ].

by ประกาย นนทวาสี.

Call number: 306.74 พ952 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2531?]. Description: ก-ฎ, 99 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 พ952] (4).

7. ปัญหาโสเภณี : การแสวงหามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในประเทศไทย / โดย สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ... [และคนอื่นๆ]

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

Call number: 363.44 ส821ป (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 Description: 356 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ส821ป] (2).

8. โสเภณี การท่องเที่ยวและการพัฒนาเอกสารข้อมูลจากทั่วโลก = / โดย ปีเตอร์ จอห์น โฮลเด้น ... [และคนอื่นๆ] ;

by โฮลเด้น, ปีเตอร์ จอห์น | สุดารัตน์ เสรีวัฒน์.

Call number: 306.74 ส988 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัทคมคิด, 2529 Description: 223 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 ส988] (1).

9. โสเภณีเด็กในสังคมไทย : ผลการวิเคราะห์เอกสารและการประมาณการตัวเลขที่ใกล้เคียง = / อรทัย อาจอ่ำ, จรรยา เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ.

by อรทัย อาจอ่ำ | จรรยา เศรษฐบุตร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 363.44 ส988 Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2537. Description: 9, 122 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ส988] (4).

10. โสเภณีเด็ก : สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, บรรณาธิการ.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: 363.44 ส988 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, [2538?]. Description: 18, 181 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ส988] (1).

11. นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย / ศุลีมาน (นฤมล) วงศ์สุภาพ.

by ศุลีมาน วงศ์สุภาพ.

Call number: 363.44 ศ747น 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537. Description: 355 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.44 ศ747น 2537] (3).

12. การค้าหญิง : ฤาวิถีสังคมไทย / ศิริพร สะโครบาเนค, ณัฐยา บุญภักดี, ชุติมา จันฑธีโร.

by ศิริพร สะโครบาเนค | ณัฐยา บุญภักดี | ชุติมา จันฑธีโร.

Call number: 364.1534 ศ463ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้หญิง, 2540. Description: 311 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.1534 ศ463ก] (2).

13. โสเภณีเชียงราย / จุไรรัตน์ วรรณศิริ, บรรณาธิการ.

by จุไรรัตน์ วรรณศิริ | สถาบันราชภัฏเชียงราย. โครงการคุณภาพชีวิต : เชียงราย | องค์การอนุเคราะห์เด็ก-ประเทศไทย.

Call number: 306.74 ส988 Material type: book BookPublisher: [เชียงราย] : โครงการคุณภาพชีวิต : เชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ องค์การอนุเคราะห์เด็ก-ประเทศไทย, 2537. Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 ส988] (2).

14. เอดส์กับกระบวนการค้าหญิง / นิตยา ระวังพาล, เสาวภา พรสิริพงษ์

by นิตยา ระวังพาล | เสาวภา พรสิริพงษ์.

Call number: 306.742 น578อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 Description: 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.742 น578อ] (2).

15. การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย : ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย / ผู้เขียน, วรศักดิ์ มหัทธโนบล

by วรศักดิ์ มหัทธโนบล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์จีนศึกษา.

Call number: 364.1534 ว284ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 Description: 20, 107 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.1534 ว284ก] (3).

16. โสเภณีกับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411-2503 = Prostitution and the Thai government's policy 1868-1960 / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

by ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

Call number: 353.37 ด426ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2526 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 Description: ก-ฒ, 190 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 353.37 ด426ส] (1).

17. รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 = The demographic and behavioral study of female commercial sex workers in Thailand (Phase II) / ภัสสร ลิมานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ภัสสร ลิมานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 364.1534 ร451 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 Description: ก-ฌ, 120 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.1534 ร451] (2).

18. ประเวณี-ประเพณี = Tradisexion / จิตติมา ผลเสวก, บรรณาธิการ

by จิตติมา ผลเสวก.

Call number: 362.83 ป383 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 88 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.83 ป383] (2).

19. พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : โสเภณี ทำแท้งและการุณยฆาต / สมภาร พรมทา

by สมภาร พรมทา.

Call number: 294.35 ส271พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 185 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 ส271พ] (2).

20. พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีทำแท้งและการุณยฆาต / สมภาร พรมทา

by สมภาร พรมทา.

Call number: 294.35 ส271พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : พุทธชาด, 2535 Description: 207 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส271พ] (3).