Your search returned 11 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. รูปแบบและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของวัดที่จัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่น / โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 294.37 ส691ร (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 294 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 294.37 ส691ร] (1).

2. รายงานการวิจัย สภาพการณ์และฐานข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไทย / คณะผู้วิจัย, ยุทธชัย เฉลิมชัย ... [และคนอื่นๆ]

by ยุทธชัย เฉลิมชัย | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547 Description: ก-ฐ, 251 หน้า.Availability: Items available for reference: (3).

3. รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี

by พิณสุดา สิริธรังศรี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 พ663ร 2553 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 Description: 20, 193 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 พ663ร 2553] (3).

4. รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่องการวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต / สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

by การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯเรื่องการวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 3 2548 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 378.1 ก474ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549 Description: 233 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.1 ก474ร] (1).

5. รายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมตะกั่วป่า บี โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552 : สงขลา) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 Description: 5, 158 หน้า.Other title: การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ก525ร] (1).

6. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง / โดย นิยม รัฐอมฤต

by นิยม รัฐอมฤต | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 น641ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 26, 131 หน้า.Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านการเมืองการปกครอง.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 น641ร] (1).

7. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และคณะ

by จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 จ511ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 17, 292 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 จ511ร] (1).

8. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสังคม / โดย สุวรรณี คำมั่น

by สุวรรณี คำมั่น | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ส875ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 14, 103 หน้า.Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสังคม.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส875ร] (1).

9. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านประชากร / โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล

by ปราโมทย์ ประสาทกุล | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ป542ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 18, 143 หน้า.Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านประชากร.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ป542ร] (1).

10. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / โดย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด และคณะ

by ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ภ366ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 22, 134 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ภ366ร] (1).

11. รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ / โดย สุวรรณี คำมั่น

by สุวรรณี คำมั่น | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ส875ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 Description: 13, 133 หน้า.Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ส875ร] (1).