Your search returned 17 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. เมื่อข้าพเจ้าไปจีนแดง : นำเที่ยวปักกิ่ง คุณมิงและกวางเจา / โดย ม.ล. มานิจ ชุมสาย.

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: P. ม447ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2528. Description: 99 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ม447ม] (1).

2. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 / ม.ล. มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 940.3593 ม447ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2522?] Description: 254 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.3593 ม447ท] (1).

3. เอกสารว่าด้วย ร.ศ.112 ซึ่งค้นคว้ามาจากกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส และจากแฟ้มเก่าๆ ซึ่งเก็บอยู่ใต้ถุนสถานฑูตไทยในกรุงปารีส / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2519 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447อ] (3).

4. เอกสารประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 เรื่องฝรั่งเศสวางแผนยึดภาคอีสาน จากแฟ้มของทางราชการซึ่งเก็บอยู่ใต้ถุนสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปารีส / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2519 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447อ] (3).

5. เอกสารประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 จากแฟ้มของทางราชการซึ่งอยู่ใต้ถุนสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปารีส, ตอนที่ว่าด้วยฝรั่งเศสใช้ลาวข้ามมายึดฝั่งขวาของแม่น้ำโขง / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2519 Description: 128 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447อ] (2).

6. เอกสารประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วย ร.ศ.112 จากแฟ้มเก่าซึ่งเก็บไว้ ณ ไต้ถุนสถานฑูตไทย ณ กรุงปารีส / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2519 Description: 67 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447อ] (3).

7. เอกสารประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง ไทยปราบฮ่อ / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2522 Description: 137 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447อ] (1).

8. หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ. เล่ม 2 (จบในตัว) / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.302 ม447ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2517 Description: 120 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ม447ห] (3).

9. ประวัติศาสตร์มะลายูและปัตตานี / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.5 ม447ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2517 Description: 82 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.5 ม447ป] (3).

10. ภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 435 ม447ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ, 2532 Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ภ] (1).

11. เรื่องญวน-ไทย กับเขมรและลาว / ม.ล.มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 327.593 ม447ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2522 Description: 148 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.593 ม447ร] (1).

12. ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 / ม.ล. มานิจ ชุมสาย, รวบรวม

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 940.3593 ม447ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีฯ, 2534 Description: ก, 75 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.3593 ม447ท] (3).

13. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 435 ม447ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ [ผู้จัดจำหน่าย], 2543 Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (1).

14. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 435 ม447ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ, [2544?] Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (2).

15. ประมวลจดหมายของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ราชทูตคนแรกของไทยประจำทวีปยุโรป / ม.ล. มานิจ ชุมสาย, คัดลอกจากของเดิม

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.3035 ม447ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, 2534 Description: 265 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม447ป] (3).

16. การปฏิวัติในประเทศไทย พ.ศ.2231 (ค.ศ. 1688) = Histoire de la revolution de siam arrivee en I' annee 1688 / หม่อมหลวง มานิจ ชุมสาย, บรรณาธิการ

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

Call number: 959.302 ก469 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, 2535 Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ก469] (3).

17. พลตำรวจจัตวา หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง / คณะกรรมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง ฝ่ายเชิดชูบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง ฝ่ายเชิดชูบุคคล.

Call number: 923.7593 ก218พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2536 Description: 46 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.7593 ก218พ] (2).