Your search returned 10 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. ธุรกิจเบื้องต้น = / โดย จินตนา สุนทรธรรม

by จินตนา สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ.

Call number: 650 จ483ธ 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 Description: 199 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 จ483ธ 2535] (5).

2. ธุรกิจเบื้องต้น = / โดย จินตนา สุนทรธรรม

by จินตนา สุนทรธรรม.

Call number: 650 จ483ธ 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 Description: 199 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 จ483ธ 2535] (5).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง ทักษะการจัดการ บทบาท และปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The woman entrepreneur : management skill, role and problems of small business in the Northeast of Thailand / โดย จินตนา สุนทรธรรม, รำพึง เวชยันต์วุฒิ

by จินตนา สุนทรธรรม | รำพึง เวชยันต์วุฒิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.02208 จ483ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: ก-ฉ, 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.02208 จ483ร] (1).

4. รายงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ ที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ / โดย จินตนา สุนทรธรรม, นันทนา คำนวณ, ดารารัตน์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

by จินตนา สุนทรธรรม | นันทนา คำนวน | ดารารัตน์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา.

Call number: 331.123 จ483ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524 Description: ก-จ, 45 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.123 จ483ร] (1).

5. ธุรกิจเบื้องต้น / จินตนา สุนทรธรรม

by จินตนา สุนทรธรรม.

Call number: 650 จ483ธ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2523 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 จ483ธ] (5).

6. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = / จินตนา สุนทรธรรม

by จินตนา สุนทรธรรม.

Call number: 658.022 จ483ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่] : ไฮดี้การพิมพ์, 2533 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 จ483ก] (5).

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า และอากรแสตมป์ / จินตนา สุนทรธรรม

by จินตนา สุนทรธรรม.

Call number: 336.2 จ483ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่] : ไฮดี้การพิมพ์, 2533 Description: 325, (54) หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 จ483ก] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องทักษะการจัดการ บทบาท และปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย = The woman entrepreneur : management skill, role and problems of small business in Thailand / โดย หัวหน้าโครงการ, จินตนา สุนทรธรรม, รำพึง เวชยันต์วุฒิ, นันทนา คำนวน

by จินตนา สุนทรธรรม | รำพึง เวชยันต์วุฒิ | นันทนา คำนวน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ.

Call number: 305.43338 จ483ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 Description: ก-ฏ, 86 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.43338 จ483ร] (1).

9. รายงานผลการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้ประกอบการในการส่งเสริมและป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้นายจ้าง = Entrepreneurs' role in health promotion and prevention of occupational injuries of illnesses / รายงานผลการวิจัยโดย จินตนา สุนทรธรรม, หัวหน้าโครงการ

by จินตนา สุนทรธรรม.

Material type: book BookPublisher: ลำปาง : วิทยาลัยโยนก, 2542 Description: ก-ฏ, 66, 5, 3, 4 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

10. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาของธุรกิจขนาดย่อมและการประกอบการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย = A cross-regional study of small business and entrepreneurship problems in Thailand / จินตนา สุนทรธรรม ... [และคนอื่นๆ]

by จินตนา สุนทรธรรม.

Call number: 658.022 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531 Description: ก-ฐ, 139 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ร451] (1).